Közérdekű információ


Info törvény szerinti adatok, dokumentumok

     I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
     II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
     III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

Takarékos törvény szerinti adatok

     I. Vezetői személyi juttatások
     II. Közbeszerzési szerződések

Közhasznúsági információk

Adatvédelem


Az oldal tartalmazza a 2011. évi CXII. (Info) törvény 1. melléklete által előírt – a FESZOFE Nonprofit Kft. szempontjából értelmezhető, releváns – adatokat, dokumentumokat.Info törvény szerinti adatok, dokumentumok :

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

A társaság neve: FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített neve: FESZOFE Nonprofit Kft.
A társaság székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 89.
A társaság postacíme: 1097 Budapest, Gubacsi út 89.
A társaság telephelyei: 1097 Budapest, Illatos út 6.
1095 Budapest, Gát utca 25. fsz.1.
1098 Budapest, Toronyház utca 11/b.
1097 Budapest, Ecseri út 25. fsz.1.
1097 Budapest, Osztag utca 13. fsz.1.
1093 Budapest, Ráday utca 56.
Céges és ügyfélszolgálat elérhetőségek:  
Telefon (központ): +36 1 455 0617
Telefax: +36 1 216 1588
E-mail:
Weblap: www.feszofe.hu
A társaság nyilvános cégkivonata: https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0109890519/TaroltCegkivonat

I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A társaság Szervezeti és Működési Szabályzata

A társaság szervezeti felépítése

I.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Ügyvezető: Polyák Béla
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:

Gazdasági vezető: Borka-Szász Tamás
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:

Szervezési vezető: Bendes István
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:

Közterületi Ágazatvezető: Juhos Attila
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:

Textil Ágazatvezető: Hunyadvári Erzsébet
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:

Csomagoló Ágazatvezető: Németh Zsolt
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:

I.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Ügyvezető: Polyák Béla
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:
Ügyfélfogadás: előzetes bejelentkezés alapján egyeztetett időpontban

I.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

FESZOFE esetében nem értelmezhető.

I.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Nincs releváns adat.

I.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nincs releváns adat.

I.8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nincs releváns adat.

I.9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nincs releváns adat.

I.10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nincs releváns adat.

I. 11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

A 2006. évi V. törvény 72-73. § szerint a társaság törvényességi felügyeletét a területileg illetékes Fővárosi Törvényszék Cégbírósága látja el.
https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga

Tulajdonos (100%): Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviseli: Baranyi Krisztina polgármester
Cím: 1092 Budapest IX. kerület, Bakáts tér 14.
Telefon (központ): +36 1 215-1077 vagy +36 1 217-0852
E-mail: polgarmester@ferencvaros.hu
Web: www.ferencvaros.hu

FESZOFE Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság

Elnök: Nagy Anikó
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:

Tagok: Zólyomi Mátyás és Keresztes Dávid
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:


Info törvény szerinti adatok, dokumentumok :

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamit a szervezti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2009. évi CXXII. törvény
2011. évi CLXXV. törvény
2011. évi CLXXXI. törvény
2011. évi CXII. törvény

Szervezeti és Működési Szabályzat

Alapító Okirat 2021.06.14. és módosítása

II.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

FESZOFE esetében nem értelmezhető.

II.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

FESZOFE esetében nem értelmezhető.

II.4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása

FESZOFE esetében nem értelmezhető.

II.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A tulajdonos önkormányzat által elfogadott üzleti tervek alapján a Közszolgáltatási Szerződés terhére a következő (nem eseti) feladatokat finanszíroztuk / finanszírozzuk::

Közszolgáltatás megnevezése 2022. évi tervezett keret (bruttó, Ft) 2023. évi tervezett keret (bruttó, Ft) 2024. évi tervezett keret (bruttó, Ft)
I.
a) Virágágyások beültetése, fenntartása 14 612 964 27 519 000 26 471 667
b) kiemelt növényszigetek 17 464 880 17 917 100 22 289 067
c) Cserjék, sövények 6 958 476 15 807 605 15 874 510
d) Gyep és pázsit kaszálás 65 914 368 28 670 475 33 076 050
e) lombgyűjtés, szállítás 14 311 520 26 183 500 10 158 500
f) kutyafuttatók 2 753 500 2 873 000 5 965 000
g) öntöző-rendszer 10 660 100 9 974 000 17 504 000
h) virág közterületi oszlopra 1 788 520 940 200 940 200
i) kertészeti melléktermék tároló fenntartás 15 950 001 14 130 200 17 730 200
j) új fák, cserjék öntözése 3 381 350 4 960 000 1 326 667
k) parkberendezési tárgyak karbantartása 5 080 000 29 217 800 16 852 600
II.
a) kátyúzás 5 894 320 5 206 000 0
b) járda, tér, játszótér, parki útburkolat takarítás, sikosságmentesítés 39 877 640 57 972 400 33 240 000
c) homokozó fenntartás, takarítás 1 573 060 1 791 000 1 787 000
d) gyommentesítés, járdaszegélyek 24 230 000 11 939 600 11 939 600
e) hulladékgyűjtő, kutyaürülékgyűjtő ürítése 4 000 000 5 661 200 50 524 768
III.
a) járda napi takarítása önkormányzati tulajdonú telkeknél* 0 0 0
b) gyommentesítés, parlagfűmentesítés önkormányzati tulajdonú telkeknél* 0 0 0
c) járda hó, jég, sikosságmentesítés önkormányzati tulajdonú telkeknél* 0 0 0
IV. parkgondnoki tevékenység 6 596 936 4 465 100 2 800 800
V. illegális hulladéklerakó felszámolás 11 952 365 14 772 000 14 772 000
Összesen 253 000 000 280 000 180 283 000 000

*A feladat a “Járda, tér, játszótér, parki útburkolat takarítás, síkosságmentesítés” feladat részeként, napi feladatellátás keretén belül történik.

A társaság által nyújtott közszolgáltatásokat a tulajdonos önkormányzat által megrendelt és finanszírozott formában nyújtja, a Budapest IX. kerületi lakosság közvetlenül igénybe venni nem tudja azokat (ennek megfelelően a nyújtott szolgáltatásért kért ár vagy kedvezmény nem értelmezhető).

Amennyiben a társaság lakossági bejelentés alapján hárít el valamilyen problémát vagy végez eseti közszolgáltatást közterületen, azt minden esetben térítésmentesen végzi el.

II.6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A társaság az általa végzett közszolgáltatással kapcsolatban adatbázisokat nem készít, személyes adatokat nem gyűjt és nem kezel.

II.7. közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nincs releváns adat.

II.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

FESZOFE esetében nem értelmezhető.

II.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A törvény alapján közzéteendő, a társaság által készített jogszabálytervezetek a FESZOFE esetében nem értelmezhetők.

A ferencvárosi Képviselő-testület nyilvános ülésére a társaság ügyvezetője által jegyzett előterjesztés nem került benyújtásra, a társasággal kapcsolatos előterjesztéseket minden esetben Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának polgármestere jegyzi.

A mindenkori Képviselő-testületi előterjesztések elérhetők a következő linken:
https://www.ferencvaros.hu/onkormanyzat-es-polgarmesteri-hivatal/onkormanyzat/testuleti-ulesek/

II.10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Nincs releváns adat.

II.11. közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Nincs releváns adat.

II.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Jelenleg nincs megjeleníthető adat.

II.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közérdekű adatok igénylését az alábbi e-mailcímen teheti meg:
A nyújtott adatszolgáltatás és az esetleges dokumentumokról történő másolatkészítés díjtalan.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények esetén az illetékes szervezeti egység a társaság ügyvezetője (telefon: +36 1 455 0617; e-mail: )

Az információs jogokkal foglalkozó személy neve: dr. Sipos Adrienn – DataPro Betéti Társaság, elérhetőség:

II.14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Nincs releváns adat.

II.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2021-ben az adatvédelmi hatóság 1 db részben elutasított közérdekű adatigénylésről lett tájékoztatva.

2022-re vonatkozóan nincs nyilvántartott, elutasított közérdekű adatigénylésre vonatkozó információ.

2023-ra vonatkozóan nincs nyilvántartott, elutasított közérdekű adatigénylésre vonatkozó információ.

2024-re vonatkozóan nincs nyilvántartott, elutasított közérdekű adatigénylésre vonatkozó információ (utolsó frissítés: 2024. július 10.)

II.16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nincs releváns adat.

II.17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nincs releváns adat.

II.18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Nincs releváns adat.

II.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája

Nincs releváns adat.

II.20. A II.19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nincs releváns adat.

II.21. A II.19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Nincs releváns adat.

II.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nincs releváns adat.

II.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások

Nincs releváns adat.

II.24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nincs releváns adat.

II.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nincs releváns adat.


Info törvény szerinti adatok, dokumentumok :

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

III.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti éves beszámolója, vagy éves költségvetés beszámoló

a) Éves számviteli beszámolók, könyvvizsgálói jelentések

2015. évi beszámoló
2016. évi beszámoló
2017. évi beszámoló
2018. évi beszámoló
2019. évi beszámoló
2020. évi beszámoló
2021. évi beszámoló
2022. évi beszámoló
2023. évi beszámoló

A korábbi – a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület által elfogadott – beszámolók és könyvvizsgálói záradékok nyilvánosak, elérhetők a következő linken: https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap

b) Üzleti tervek (költségvetés)

2023. évi üzleti terv (költségvetés)
2024. évi üzleti terv (költségvetés)

A korábbi – Képviselőtestület által elfogadott – üzleti tervek megtalálhatók a következő linken:
https://www.ferencvaros.hu/onkormanyzat-es-polgarmesteri-hivatal/onkormanyzat/testuleti-ulesek/

III.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve (negyedévente)

2022. I. név

Besorolás Alapbér (negyedév, összesen) Bérpótlék (negyedév, összesen) Egyéb pótlék (negyedév, összesen) Összesen Béren kívüli juttatás (negyedév, összesen)
Vezető állású tisztségviselők 1 2 655 000 0 0 2 655 000 0
Vezető állású munkavállalók 5 8 189 056 0 0 8 189 056 0
Munkavállalók 170 114 658 981 1 981 131 0 116 640 112 0

2022. II. név

Besorolás Alapbér (negyedév, összesen) Bérpótlék (negyedév, összesen) Egyéb pótlék (negyedév, összesen) Összesen Béren kívüli juttatás (negyedév, összesen)
Vezető állású tisztségviselők 1 3 074 210 0 0 3 074 210 0
Vezető állású munkavállalók 5 8 285 293 0 0 8 285 293 0
Munkavállalók 171 121 315 965 2 738 194 0 126 253 209 0

2022. III. név

Besorolás Alapbér (negyedév, összesen) Bérpótlék (negyedév, összesen) Egyéb pótlék (negyedév, összesen) Összesen Béren kívüli juttatás (negyedév, összesen)
Vezető állású tisztségviselők 1 2 655 000 0 0 2 655 000 0
Vezető állású munkavállalók 5 8 120 939 0 0 8 120 939 0
Munkavállalók 174 123 515 015 39 119 090 0 168 111 303 0

2022. IV. név

Besorolás Alapbér (negyedév, összesen) Bérpótlék (negyedév, összesen) Egyéb pótlék (negyedév, összesen) Összesen Béren kívüli juttatás (negyedév, összesen)
Vezető állású tisztségviselők 1 2 655 002 0 0 2 655 002 0
Vezető állású munkavállalók 5 7 071 842 2 195 000 0 9 266 842 0
Munkavállalók 166 128 992 213 39 119 090 0 168 111 303 0

2023. I. név

Besorolás Alapbér (negyedév, összesen) Bérpótlék (negyedév, összesen) Egyéb pótlék (negyedév, összesen) Összesen Béren kívüli juttatás (negyedév, összesen)
Vezető állású tisztségviselők 1 2 835 000 0 0 2 835 000 0
Vezető állású munkavállalók 5 8 026 303 0 0 8 026 303 0
Munkavállalók 169 139 974 255 2 411 734 0 142 385 989 0

2023. II. név

Besorolás Alapbér (negyedév, összesen) Bérpótlék (negyedév, összesen) Egyéb pótlék (negyedév, összesen) Összesen Béren kívüli juttatás (negyedév, összesen)
Vezető állású tisztségviselők 1 2 925 000 0 0 2 925 000 0
Vezető állású munkavállalók 5 8 135 918 22 803 0 8 158 721 0
Munkavállalók 180 155 731 289 4 789 939 0 160 521 228 0

2023. III. név

Besorolás Alapbér (negyedév, összesen) Bérpótlék (negyedév, összesen) Egyéb pótlék (negyedév, összesen) Összesen Béren kívüli juttatás (negyedév, összesen)
Vezető állású tisztségviselők 1 2 925 001 0 0 2 925 001 0
Vezető állású munkavállalók 5 7 322 021 874 708 0 8 196 729 0
Munkavállalók 190 160 082 525 8 091 277 0 168 173 802 0

2023. IV. név

Besorolás Alapbér (negyedév, összesen) Bérpótlék (negyedév, összesen) Egyéb pótlék (negyedév, összesen) Összesen Béren kívüli juttatás (negyedév, összesen)
Vezető állású tisztségviselők 1 2 925 000 0 0 2 925 000 0
Vezető állású munkavállalók 5 10 360 421 3 270 000 0 13 630 421 0
Munkavállalók 188 167 400 129 45 320 190 0 212 720 319 0

2024. I. név

Besorolás Alapbér (negyedév, összesen) Bérpótlék (negyedév, összesen) Egyéb pótlék (negyedév, összesen) Összesen Béren kívüli juttatás (negyedév, összesen)
Vezető állású tisztségviselők 1 2 925 000 0 0 2 925 000 0
Vezető állású munkavállalók 5 10 084 590 0 0 10 084 590 0
Munkavállalók 194 170 377 682 4 613 880 0 174 991 562 0

2024. II. név

Besorolás Alapbér (negyedév, összesen) Bérpótlék (negyedév, összesen) Egyéb pótlék (negyedév, összesen) Összesen Béren kívüli juttatás (negyedév, összesen)
Vezető állású tisztségviselők 1 2 925 000 0 0 2 925 000 0
Vezető állású munkavállalók 5 11 286 000 0 0 11 286 000 0
Munkavállalók 199 208 993 836 5 569 056 0 214 562 892 0

III.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok

A társaság nem nyújt költségvetési támogatást külső fél részére, nincs releváns adat.

III.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése, főbb adatai (szerződés tárgya, szerződő fél, szerződés értéke)

	2022. évi Támogatási Szerződés
	2023. évi Támogatási Szerződés
	2024. évi Támogatási Szerződés
	Hatályos Közszolgáltatási Szerződés
	– 1. számú módosítás
	– 2. számú módosítás
	– 3. számú módosítás
	– 4. számú módosítás
	– 5. számú módosítás
	– 6. számú módosítás
	– 7. számú módosítás

A FESZOFE Nonprofit Kft. vezetői döntése alapján minden külső partnerrel kötött, visszterhes szerződést – értékhatártól függetlenül – nyilvánossá tesz, melyek az alábbi linkekről tölthetők le:


Szerződések 2021

		szerződések főbb adatait tartalmazó táblázat
		1_2021_Class-Földgép Kft.pdf
		2_2021_Oszi-Ker.pdf
		3_2021_Ferencváros_Önkormányzat_közszolg.pdf
		4_2021_Ferencváros_Önkormányzat_közszolg_16_mód.pdf
		5_2018_Wash Point_bérleti szerződés.pdf
		5_2021_Ferencváros_Önkormányzat_tám.mód.pdf
		6_2021_Sali-Daru.pdf
		7_2021_Budapest Főváros Kormányhivatala.pdf
		8_2021_dr. Tóth Balázs-dr. Sepsi Tibor Lajos.pdf
		9_2021_PLANEX-X.pdf
		10_2021_ kisP Bt _ Megbízási szerződés.pdf
		11_2021_Fővárosi Kertészeti Zrt.pdf
		12_2021_Szűcs Richard vállalkozó.pdf
		13_2021_Budapest Főváros Kormányhivatala.pdf
		14_2021_Class-Földgép Kft..pdf
		15_2021_Budapest Főváros Kormányhivatala.pdf
		16_2021_Fővárosi Közterület.pdf
		17_2014_Digitalis Számítástechnikai és Informatikai Kft. - Szolgáltatási szerződés.pdf
		17_2021_Adásvételi szerződés Dacia Dokker.pdf
		18_2021_Ferencvárosi Közterület Felügyelet.pdf
		19_2021_Használati Megállapodás megszüntetése.pdf
		20_2021_KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1 SZ MÓDOSÍTÁSA 2021.pdf
		21_2021_TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 2021.pdf
		22_2021_Bp.IX.Önkorm._munkásszálló.pdf
		24_2021_Class-Földgép Kft..pdf
		25_2021_Vodafone Megállapodás.pdf
		26_2021_Vodafone Adásvételi szerződés.pdf
		28_2021_Pödör Erzsébet_Megbízási szerződés.pdf
		29_2021_Tulajdonjog átruházási szerződés Ford Transit.pdf
		30_2021_Barabás Éva_Megbízási szerződés módosítása.pdf
		32_2021_Megbízási szerződés megszüntetése Jankó Tünde EV.pdf
		33_2021_Megbízási szerződés FE és JT Mérlegelő Bt.pdf
		33_FEJT Mérlegelő Bt..pdf
		34_2021_Werner Művek Kft Szállítási keretszerződés.pdf
		35_2020_Jankó Tünde_bérszámfejtés.pdf
		35_2021_FE&JT módosítás.pdf
		36_2021_Boróka 98 Kft Vállalkozási keretszerződés.pdf
		37_2021_DataPro_megszüntetés.pdf
		38_2021_DataPro_adatvédelem.pdf
		39_2021_Xántus János Gimnázium.pdf
		40_2021_Vállalkozási szerződés FESZGYI.pdf
		41_2021_Precíz Kft._Gubacsi gázkazán.pdf
		43_2021_Park Tér Bt_ vállalkozási szerződés_ járdafelújítás J.A.Ltp.pdf
		44_2021_Park Tér Bt_vállalkozási szerződés_ IX Hurok u. 1 játszótér elvégzendő munkálatok.pdf
		45_2021_Park Tér Bt._vállalkozási szerződés_Hurok u. 1 játszótér elvégzendő munkálatok.pdf
		46_2021_Park Tér Bt_Vállalkozáis szerződés_J.A.Ltp nagyjátszótér műfüves pálya kerítés pótlása.pdf
		47_2021_M.K.T.Őri Mérnöki Iroda Kft._Megbízsái szerzdődés_környezetvédelmi feladatok folyamatos ellátása.pdf
		48_2021_Kisgyörgy Ilona.pdf
		49_2021_Reményi Ádám_vállalkozási szerződés_klímaberendezések tisztítása.pdf
		50_2021_Park-Komplex Kft. ISO.pdf
		50_2021_Park-Komplex Kft..pdf
		51_2021_Boróka_Tűzliliom.pdf
		53_2021_Körút Oktató Kft..pdf
		54_2021_Vintex Kft._megbízási szerződés megszüntetése.pdf
		55_2021_Precíz Kft_Ferenc téri táblatartó.pdf
		56_2021_Boróka_Gát 3-5..pdf
		57_2021_Agozsó_hulladékszállítás.pdf
		58_2021_KÁTYÚ.HU.pdf
		59_2021_Bp.IX.Önkorm._tanszercsomag.pdf
		60_2021_KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS_2.sz.módosítása.pdf
		61_2021_Bp.IX.Önkorm_Kén utca.pdf
		62_2021_BFKH_MMK_módosítás.pdf
		63_2021_ELTE Apáczai_közösségi szolgálat.pdf
		64_2021_Kiserdő Egyesület.pdf
		65_2021_tulajdonjog átruházási szerződés_SUH 614.pdf
		66_2021_Epres Trans.pdf
		67_2021_Szűcs Richárd_árvácska.pdf
		68_2021_dr Kovács László_jogi tanácsadás.pdf
		69_2021_Boróka 98 Kft_udvari növénygondozás.pdf
		70_2021_FMKI_Ferencvárosi Lakótelepi Mulatság.pdf
		71_2021_Precíz Kft_szemétdaráló javítása.pdf
		72_2021_FMKI_Bakáts Feszt.pdf
		73_2021_Jegenye Motorfűrész_Stiga.pdf
		74_2021_Bp.IX.ker.Önkorm_Karcher.pdf
		75_2021_Bp.IX.ker.Önkorm_Autómentes Nap.pdf
		76_2021_Sali-Daru_módosítás.pdf
		77_2021_EuroScale_mérleg.pdf
		78_2021_Bp.IX.Önkorm_Szabadkai.pdf
		79_2021_Park Komplex_gyomírtás.pdf
		80_2021_Boróka_Balázs Béla_parlagfű.pdf
		81_2021_ Horta Gábor megbízási szerződés.pdf
		82_2021_Class Földgép_38086-28 hulladék elszállítása.pdf
		83_2021_Mobil-Centrum_mobil WC bérlése.pdf
		84_2021_KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS_3.sz.módosítása.pdf
		85_2021_Boróka_Szabadkai_darálék elszállítás.pdf
		87_2021_Pődör_megszünt.pdf
		88_2021_Class Földgép_Kén u_árok.pdf
		89_2021_Class Földgép_Szabadkai_árok.pdf
		91_2021_Bp.IX.Önkorm_munkásszálló_108.pdf
		94_2021_Pécsi Mérlegstúdió Kft..pdf
		95_2021_Class Földgép_Gubacsi_betonalap.pdf
		96_2021_Bp.IX.Önkorm_ Ráday_2020_önrész.pdf
		97_2021_Hocza Miklós Bt_karácsonyfatalp.pdf
		98_2021_Precíz_Kerekerdő park.pdf
		99_2021_Boróka_fenyő_Madaras.pdf
		100_2021_Boróka_fenyő_Csarnok tér.pdf
		102_2021_Fv Önk_Bérleti szerződés 1 sz mód_ 3 db ágy 108 szoba.pdf
		103_2021_Oszi Ker Kft._bérleti szerződés megszüntetése_másológép.pdf
		104_2021_Oszi Ker Kft _ bérleti szerződés_ KM B C224e bérlése.pdf
		106_2021_Boróka_Üllői út 83..pdf
		107_2021_Bp.IX.Önkorm_Haller park.pdf
		108_2021_Bp.IX.Önkorm_Dési H_26_IV.16.-lomtalanítás.pdf
		109_2021_Bp.IX.Önkorm_Balázs B_27B_fszt.4.-lomtalanítás.pdf
		110_2021_Bp.IX.Önkorm_Márton 21_fszt.1.-lomtalanítás.pdf
		111_2021_Bp.IX.Önkorm_Drégely 12 _I.11-lomtalanítás.pdf
		112_2021_Fővárosi Csatornázási Művek.pdf
		113_2021_Bp.IX.Önkorm_Drégely 12 _I.42-lomtalanítás.pdf
		114_2021_Electric Mechanic Kft..pdf
	


Szerződések 2022

		szerződések főbb adatait tartalmazó táblázat
		1_2022_Precíz_Gyáli út 3-5..pdf
		2_2022_Boróka_Haller park kertészeti.pdf
		3_2022_Boróka_Haller-Mester.pdf
		4_2022_Sali-Daru.pdf
		5_2022_BFKH_MMK_REHAB egyéni támogatás.pdf
		6_2022_Szűcs Richard_egynyári.pdf
		7_2022_Bp.IX.Önkorm_Vágóhíd utca 21B_fszt5-lomtalanítás.pdf
		8_2022_Bp.IX.Önkorm_Tűzoltó utca 74_I3-lomtalanítás.pdf
		9_2022_mmcite.hu_Crystal hulladékgyűjtő.pdf
		10_2022_Class-Földgép mód_hétvégi hull.pdf
		11_2022_BKM_muskátli.pdf
		12_2022_Bp.IX.ker.PM_választás.pdf
		13_2022_Bp.IX.Önkorm_Ráday utca 9. fszt.1.-lomtalanítás.pdf
		14_2022_Bp.IX.Önkorm_Vágóhíd utca 31-33. VII.ép.fszt.4.-lomtalanítás.pdf
		15_2022_Bp.IX.Önkorm_Drégely utca 10. fszt.6.-lomtalanítás.pdf
		16_2022_Bp.IX.Önkorm_Ferenc tér 11. fszt.1.-lomtalanítás.pdf
		17_2022_DataPro_adatvédelmi feladatok_modositas.pdf
		18_2022_BFKH_hajléktalan mintaprogram támogatása.pdf
		19_2022_Class-Földgép_Kén utca kiürítése.pdf
		20_2022_Vodafone_SIM kártya mobil internet_Boráros.pdf
		23_2022_FESZGYI_kertgondozás.pdf
		24_2022_Bp.IX.Önkorm_támogatási szerződés.pdf
		25_2022_BFKH_MMK_REHAB egyéni támogatás módosítás.pdf
		26_2022_Bp.IX.Önkorm_Soroksári út 84. I_26.-lomtalanítás.pdf
		27_2022_Boróka_növényszigetek.pdf
		28_2022_Electric Mechanic_érintésvédelem_Toronyház.pdf
		29_2022_VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra… támogatás hatósági szerződés F.A..pdf
		30_2022_VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra… támogatás hatósági szerződés CS.K.-né.pdf
		31_2022_VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra… támogatás hatósági szerződés V.A.L..pdf
		32_2022_VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra… támogatás hatósági szerződés T.Gy.B.-né.pdf
		33_2022_KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS_4.sz.módosítása.pdf
		34_2022_Boróka_JAltp.pdf
		35_2022_Fv Önk Munkásszálló bérleti díj módosítása.pdf
		36_2022 Mihály János Bérleti szerződés 2 sz módosítása.pdf
		37_2022_Hegede Kertészet Kft növények kiszállítása.pdf
		38_2022_SIEX Ipari Kft Járda takarítógép Hako Citymaster 650.pdf
		39_2022_dr Barabás Éva egyéni ügyvéd Megbízási szerződés.pdf
		40_2022_Fv Önk Telepy 34 II I15 lomtalanításra szerződés.pdf
		41_2022_megbízás szerz megszüntetése dr Kovács László.pdf
		42_szerződés_2022 megbízási szerződés meszüntetése dr Kovács László.pdf
		43_202_megbízási szerződés Fási Erzsébet.pdf
		44_2022_vállalkozási szerződés Electric Mechanic Kft.pdf
		45_2022_megállapodás módosítása hulladékgazdálkodási tev Kén u 3_b.pdf
		48_2022_vállalkozási szerződés Electric Mechanic Kft villámvédelem.pdf
		49_2022 Boróka 98 Kft vállalkozási szerződés Tűzoltó Telepy zöldfelület.pdf
		50_2022 Boróka 98 Kft vállalkozási szerződés Nagyjátszótér mérleghinta alá homokfelület.pdf
		51_2022_Marton Szakértő Kft FELVONÓ.pdf
		52_2022 10 millió Fa Alapítvány Együttműködési megállapodás.pdf
		53_2022_Kormányhivatal Keret és Támogatási szerződés módosítása MMK REHAB.pdf
		54_2022_Pödör Erzsébet Megbízási szerződés.pdf
		55_2022_ adásvételi szerződés Laptop.pdf
		56_2022_Tanulmányi szerződés_Hidasz Botond.pdf
		57_2022_Reményi Ádám E V vállalkozási szerződés.pdf
		59_2022_ Hegede Kertészet Kft vállalkozási szerződés.pdf
		61_2022_Fv Önk Használati megállapodás Ráday u 56 fszt 1.pdf
		62_2022_Hegede kertészet vállalk szerződés.pdf
		63_2022_FESZGYI kaszálás Platán Idősek Klubja vállalkozási szerződés.pdf
		64_2022_FvÖnk Tanszercsomag beszerzése 2022 2023 tanévre.pdf
		65_2022_Boróka Kft vállalk szerződés Földváry 5.pdf
		66_2022_Della Print Kft iskolaszerek szerződés.pdf
		67_2022_Folprint Zöldnyomda Kft Iskola füzetek szerződés.pdf
		68_2022_Fv Önk Haller 50 fsz III lakás lomtalanítása szerződés.pdf
		70_2022_Fv Önk utcai takarítógép YNW198.pdf
		71_2022_Fv Önk_megállapodás_Ráday közfoglalkoztatás program.pdf
		72_2022_Park tér B t szerződés Gyáli út 40 útburkolat javítás.pdf
		73_2022_szerződés Hőgyes E u 2 pince Iomtalanítás.pdf
		74_2022_együttműködési megállapodás Salva Vita Alapítvány.pdf
		75_2022_Class Földgép Kft megállapodás vállalk szerz közös megegy tört megszüntetéséről.pdf
		76_2022_vállalkozási szerződés Földgép Holding Kft.pdf
		77_2022_szerződés_ megállapodás bérleti szer közös megegy tört megszün Mihály J.pdf
		78_2022_vállalkozási szerződés Hőgyes E 2 pince lomtalanítása.pdf
		79_2022_Fv Önk vállalk szerz Üllői út 83 lomtalanítása.pdf
		80_2022_Ökosec Word Kft vállalk szerz 3 sz módosítása.pdf
		82_2022_Fv Önk használati és üzembentartói szerzdőés YME137.pdf
		83_2022_Konti Fuvarozó és Szolg Bt konténeres hulladékszállítási vállalkozói keretszerződés.pdf
		84_2022_Precíz Kft Ráday u 56 felújítás vállalkozási szerződés.pdf
		85_2022_vállalkozási szerződés Szűcs Medza Márta E V.pdf
		86_2022_vállalkozási szerződés Viola 7 fszt 2 lomtalanítása.pdf
		87_2022_FMK és Int Megbízási szerződés Bakáts Feszt takarítás.pdf
		88_2022_FMK és Intézményei Megbízási szerződés Fv Lakótelepi Mulatság takarítás.pdf
		89_2022_Fv_Önk_vállalkozsái szerződés IX Ráday u 31 B j K K ép fsz XII lomtalanítás.pdf
		90_2022_KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 5 sz módosítása 2022_szeptember 21.pdf
		91_2022_TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 1 sz módosítása 2022 szeptember 21.pdf
		92_2022_Fv Önk vállalk szerz Sobieski J u 5 II 19 lakás lomtalanítása.pdf
		93_2022_Fv Önk vállalk szerz Vágóhíd u 31 33 10 ép fszt 4 lakás lomtalanítása.pdf
		94_2022_FE&JT Mérlegelő Bt_ Megbízási szerződés.pdf
		95_2022_FE&JT Mérlegelő Bt_ megb szerződés 1 sz módosítása.pdf
		96_2022_ Fv Önk_ vállalk szerződés 8 ker Bókay U u 52 1 11 lomtalanítása.pdf
		97_2022_Fv Önk_ vállalk szerz 9 ker Ráday u. 31 B J K K ép fszt XII lakás lomtalanítása.pdf
		98_2022_Fv Önk_ vállalk szerz_ 9 ker Lónyay u 42 A ép fszt 5 lomtalanítása.pdf
		99_2022_ Fv Önk _ vállalk szerz_ 7 ker Thököly út 19 III em 20 lomtalanítása.pdf
		100_2022_Fv Önk_ vállalkozási szerz IX ráday u 9 fszt I. tartozó pincerekesz lomtalanítása.pdf
		101_2022_Kormányhivatal_Hatósági szerződés 1 sz módosítása hosszabb időtart közfogl.pdf
		102_2022_Boróka 98 Kft_vállalk szerződés Haller park lapkőburkolat.pdf
		103_2022_főv csat művek mellékszolg szerződés Ráday 56 fszt 1.pdf
		104_2022_Keret és Támog szerz módosítása Kormányhivatal.pdf
		105_2022_Elmű hálózat szreződés Ráday 56 fsz 1.pdf
		106_2022_vállalk szerz 1 sz módosítása árvácska Medza Márta.pdf
		107_2022_Kormányhivatal Hatósági szerződés 1 sz módosítása.pdf
		108_2022_E.ON szerződésmódosítás.pdf
		109_2022_Diraktor Kft Bérleti szerződés 1 sz módosítása.pdf
		110_2022_Fv Önk vállalkozási szerződés Tompa u 11 1 em 7 lomtalanítás.pdf
		111_2022_Fv Önk vállalkozási szerződés Telepy u 25 fsz 1 lomtalanítása.pdf
		112_2022_vállalk szerződés MIhálkovics u 14 I em 6-7 sz lomtalanítás.pdf
		113_2022_Bérleti szerződés_ Wash Point Ker kft.pdf
		114_2022_szerződés CONTAINEX _raktárkonténer_.pdf
		115_2022_Boróka 98 Kft vállalkozási szerződés Haller 23 - 25 gyöngykavics réteg felszed ...........pdf
		116_2022_Boróka 98 Kft vállalkozási szerződés _Közraktár u 24-28 168 db yucca filamentosa.pdf
		117_2022_vállalkozási szerződés_ Ernő u 28 2 em 29.pdf
		118__2022_Vállalkozási szerződés_ Ernő u 28 fszt 7 lomtalanítása.pdf
		119_2022_FE és JT Mérlegelő Bt Megbízási szerződés felmondása.pdf
		120_2022_vállalkozási szerződés_ Ferenc körút 7 fszt 2 lomtalanítás.pdf
		121_2022_vállalkozási szerződés_Balázs B u 14 2 em 24 lomtalanítás.pdf
		123_2022_ Fv Önk_Vállalkozsái szerződés_1098 Bp Gyáli út 21- 23 VIII ép III em 26 lakás lomtalanítása.pdf
		124_2022_Adásvételi szerződés_HQD Euromjarket Kft..pdf
		125_2022_Bérleti szerződés_Raduly Éva.pdf
		126_2022_Fv Önk_vállalkozói szerződés_2db Nordmann fenyő beszerzése.pdf
		127_2022_szállítási szerződés_ Hírös Park Kft_Padlécek.pdf
		128_2022_szolgáltatási szerződés_Alt One Informatikai Kft.pdf
		129_2022_vállalkozási szerződés_Fv Önk_1096 Bp Telepy u 34 III. 40. lakás lomtalanítása.pdf
		130_2022_vállalkozási szerződés_Fv Önk_1093 Bp Knézich u 15 1 em 10 lakás lomtalanítása.pdf
		131_2022-vállalk_szerz_1sz_módosítása_Boróka Kft_Haller park lapkőburkolat_.pdf
		132_2022_szerződés_Financial Ideas Kft_megbízási szerz 2 sz módosítása.pdf
		133_Barabás Éva ügyvéd szerződés módosítása.pdf
		134_2022_Megbízási szerződés_Tűzoltó készülékek időszakos felülvizsgálatára, karbantartására.pdf
		135_2022_Marton Szakértő Kft_ felvonók_szerződés módosítás.pdf
		136_202_vállalkozási szerződés Fv Önk Tűzoltó u 33 A tt. 40 szám lomtlanítás.pdf
		137_2022_Fv Ö_vállalkozási szerződés_Haller u _ Balázs B u _keresztenződés_zöldterület átalak_biodiverz kiültet_.pdf
		138_2022_Fv Ö_vállalkozási szerződés_Haller Park hátsó részében.pdf
		139_2022_Fv_Önk_szerződés_zöld színű plakáthely legyártása kihelyezése.pdf
	


Szerződések 2023

		szerződések főbb adatait tartalmazó táblázat
		1_2023_szolgáltatási szerződés_Alt One Informatikai Kft.pdf
		2_2023_szolgáltatási szerződés_Alt One Informatikai Kft_számítástechn_eszközök karbantartása.pdf
		3_2023_vállalk szerződés_plakáthely táblák legyártásárea_FORETA 86 Kft.pdf
		4_2023_vállalkozási szerződés_takarítás_Bakáts tér és utca Ferenc tér Ecseri út Nagyjátszótér stb.pdf
		5_2023_vállalkozási szerződés_Boróka Kft._20 db virágoszlop_stb.pdf
		6_2023_megbízási szerződés_Kalmárné Juhos Kitti.pdf
		7_2023_Fv_Önk_vállalkozási szerződés_Lónyay u 58 fszt 3 lakás lomtalanítása.pdf
		8_2023__Fv_Önk_vállalkozási szerződés_ Thaly K u 50 fszt 2 lakás lomtalanítása.pdf
		9_2023_Magyar Telekom Nyrt_egyedi előfizetői szerződésmódosítás.pdf
		10_2023_vállalkozási szerződésFvÖnk_Lenhossék u. 12 I 10 lomtalanítása.pdf
		11_2023_vállalkozási szerződés_FvÖnk_Drégely u 9_ 3 emelet_31_ lomtalanítása.pdf
		12_2023_megbízási szerződés 3 sz módosítása_Ruzsányi Erzsébet.pdf
		13_2023_vállalkozási szerződés_ Berzenczey u 8 I em 3 lakás lomtalanítása.pdf
		14_2023_vállalkozási szerződés_Üllői út 75 III 40 lakás lomtalanítása.pdf
		15_2023_vállalkozási szerződés 4 sz módosítása ÖKOSEC WORLD Kft..pdf
		16_2023_keret- és támogatási szerződés_Kormhivatal_várom vissza aláirva.pdf
		17_2023_Adásvételi szerződés_Hungarotruck Ker és Szolg Kft.pdf
		18_2023_Tanulmányi szerződés_Jogosítvány megszerzése_Kiss Levente Dániel.pdf
		19_2023_Tanulmányi szerződés_Jogosítvány megszerzése_Fazekas Márk Dániel.pdf
		20_2023_adásvételi szerződés_ MEZŐGÉP.pdf
		21_2023_ adásvételi szerződés_Fűkasza traktorra.pdf
		22_2023_Támogatási szerződés_Fv Önk.pdf
		23_2023_Közszolgáltatási szerződés 6 sz módosítása_Fv Önk.pdf
		24_2023_keretszerződés_Inter Metal Recycling Kft _ fémhulladék átvételről.pdf
		25_2023_Adásvételi szerződés_600 db muskátli.pdf
		26_2023_VÁR kert Műszaki Tervezési Kft_Tervezési szerződés.pdf
		27_2023_vállalkozási szerződés_Liza Léna Kertészet Szűcs Richard_46000 növénypalánta.pdf
		28_2023_megbízási szerződés 1 sz módosítása_ Horta Gábor Géza.pdf
		29_2023_Megbízási szerződés 1. sz. módosítása_Fási Erzsébet_NINCS RÁÍRVA AZ IKTATÓSZÁM.pdf
		30_2023_megbízási szerződés_Kalmárné Juhos Kitti_bérszámfejtéssel kapcs.pdf
		31_2023_vállalkozási szerződés_Szűcs Richard_Liza Léna Kertészet 35 000 db árvácska palánta beszerz_kihelyez_.pdf
		32_2023_Megállapodás_Raduly Éva visszafizetési kötelezettség.pdf
		33_2023_vállalkozási szerződés_Park Centrum Kft Ferenc téren ágyások.pdf
		34_2023_Bérleti szerződés_Alagyi Mihály ev kávéautomata üzemeltetése.pdf
		35_2023_Vállalkozási szerződés_Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ.pdf
		36_2023_Bérleti szerződés Munkásszállás Balogh István.pdf
		37_2023_FEV IX Zrt_ingatlanok lomtalanítás_Vállalkozási keretszerződés.pdf
		38_2023_Vállalkozási szerződés 1 sz módosítása Boróka 98 Kft.pdf
		39_2023_Pödör Erzsébet_Megbízási szerződés 1 sz módosítása.pdf
		40_2023_Park Centrum Kft_ vállalk szerződés 1 sz módosítása.pdf
		41_2023_CSAK TÁJÉKOZTATÁSUL_Együttműködési megállapodás_ Fv Önk és Pilisi Parkerdő Zrt.pdf
		42_2023_vállalk_szerz_1 sz módosítása_Richard Szűcs_Liza Léna kertészet.pdf
		43_2023_szállítási szerződés_ Vörös László fémkereskedő.pdf
		44_2023_Együttműködési megállapodás_gépkezelői képzések_Barhács és Társa Kft.pdf
		45_Magyar Munkaerő Szerződés_JALT WC belso felujitas.pdf
		46_2023_Készpénz fizetési megállapodás_Juhász Attila.pdf
		47_2023_Keret és Támogatási szerződés módosítása 2023 évre mmk rehab fogl egyéni tám_Kormányhivatal.pdf
		48_2023_Megbízási szerződés_Kalmárné Juhos Kitti_bérszámfejtés.pdf
		49_2023_Megállapodás_Kalmárné Juhos Kitti.pdf
		50_2023_bérleti szerződés_Konténer Centrum Kft._mobil wc.pdf
		51_2023_Della Print Kft_Vállalkozási szerződés_Iskolaszerek.pdf
		52_2023_vállalkozási szerződés_Pozsár Attila Lajos ev kaszálás.pdf
		53_2023_vállalkozási szerződés_ Fv Önk_ tanszercsomagok összeállítása.pdf
		54_2023_Használati szerződés_FIÜK_ terem használat.pdf
		55_2023_Schiller Autó Zrt _adásvételi szerződés Dacia új spring.pdf
		56_2023_Fv Onk Vállalkozási szerződé1 sz módosítása Haller u Balázs B zöldterület felújítása.pdf
		57_2023_vállalkozási szerződés_Fv Önkormányzat_Üllői út Ferenc körút Nagyvárad tér közötti 50 db zöldkazetta növények.pdf
		58_2023_vállalkozási szerződés_Folprint Zöldnyomda Kft_iskolai füzetek.pdf
		59_2023_Konténer Centrum Kft_ mobil wc bérleti szerződés_ csiga park.pdf
		60_2023_együttműködési megállapodás_ közérdekű munka Büntetés Végrehajtás érdekében.pdf
		61_2023_Vállalkozási szerződés_ Ráday utcában 28 db kandeláber növények locsolása.pdf
		62_2023_For Rest Kft_vállalkozási szerződés_Kamerarendszer kiépítése.pdf
		63_2023_vállalkozási keretszerződés_Tor Ter e Design Kft_faszabászati maradék elszállítása.pdf
		64_2023_Hírös Park Kft _ szállítási szerződés_ padlécek.pdf
		65_2023_Boróka 98 Kft_Vállalkozási szerződés_kutyafuttatók fertőtlenítése.pdf
		66_2023_Agrolánc Kft._Szállítási szerződés_Toro fűnyírótraktor.pdf
		67_2023_vállalkozási szerződés_Kazán Kivitelező Kft_bontási és telepíési munkálatok vegyestűzelésű kazán.pdf
		68_2023_Park Komplex Kertészeti Kft _ kaszálás.pdf
		69_2023_Fv Önk_Megállapodás_Ráday 2_ 2022 közfogl program.pdf
		70_2023_Fv Önk_Megállapodás_Ráday 2022 közfogl program.pdf
		71_2023_Tanulmányi szerződés_Székely Sára_ jogosítvány tanfolyam.pdf
		72_2023_Mobil Centrum Kft_mobil wc kihelyezése.pdf
		73_2023_Fővárosi Vízművek_vízhordási szerződés_ Gyáli út 30 helyről.pdf
		74_2023_Fővárosi Vízművek_ vízhordási szerződés_Ferenc tér 14.pdf
		75_2023_vállalkozási szerződés_Fv Önk_ Telepy u 9_11 új padok és szemetes edények kihelyez.pdf
		78_2023_Kalmárné Juhos Kitti_ megbízási szerződés.pdf
		79_2023_vállalkozási szerződés_FIUK_ Osztag 17 idősek otthona kertépítési munkálatok.pdf
		80_2023_Tanulmányi szerződés_Hidász Botond_B jogosítvány.pdf
		81_2023_Fv Önk_Használati és üzembentartói szerződés_Karcher tak_gép_YME137.pdf
		82_2023_FvÖnk_Bérleti szerződés_Munkásszálló_BalogIstván 1961 aláírásra elküldve.pdf
		83_2023_KONTI Fuvarozó Bt_vállalkozási szerződés_Szabadkai út zöldhulladék elszállítása.pdf
		84_2023_Nagy Ferenc_adásvételi szerződés_mobiltelefon.pdf
		85_2023_Boróka 98 Kft_Vállalkozás szerződés_ Korsós nő_Haller u Balázs Béla u kereszt.pdf
		86_2023_Falco Zrt_ beszállítói keretszerződés_fa csomagolási hulladék.pdf
		87_2023_Kormányhivatal_Keret és tám szerz módosítása MMK rehab fogl.pdf
		88_2023_Együttműködési megállapodás_ Bp Gépészeti Szakképzési Centrum.pdf
		89_2023_Együttműködési megállapodás_Bp Műszaki Szakképzési Center.pdf
		90_2023_Tervezési szerződés_VIA COMP Mérnöki Iroda Kft _ Haller 60 járdaburkolat.pdf
		91_2023_Vállalkozási szerződés_Magyar Munkaerő Kölcsönző Kft. JA ltp nyilvános illemhely felújíjtási munkálatok.pdf
		92_2023_Vállalkozási szerződés_KONTI Fuvarozó Bt JA ltp vadászkerítés felúj munka.pdf
		93_2023_Vállalk _ szerz- 1 sz módosítása_ Magyar munkaerő kölcsönző kft_ JA ltp illemhely felújítás.pdf
		94_2023_vállalkozási szerződés_Alarm and Automatic System Kft_ 1 db automata sorompó telepítése.pdf
		95_2023_vállalkozási szerződés_Boróka Kft_Markusovszky téri kutyafuttató felújítása.pdf
		96_2023_Fv Önk_használati megállapodás_Mastiff Pedelec Cargo elektromos kerékpár.pdf
		97_2023_vállalkozási szerződés 1 sz módosítása_ Boróka.pdf
		98_2023_adásvételi szerződés_ Konténer és Fém BT_ 2 db konténer.pdf
		99_2023_vállalkozási szerződés_Etyeki Borbarlang Kft._padok elbontása_hulladékgyűjtők kihelyezése.pdf
		100_2023_Szállítási szerződés_Hírös Park Kft._hulladékgyűjtők legyártása kiszállítása.pdf
		101_2023_Ganz Hydro Ker Kft._vállalkozási szerződés_Markusovszky tér szökőkút vízgépészetének részleges felújítása.pdf
		102_2023_vállalkozási szer_PriDeCo Ker és Szolg Bt_kémény csere_Gubacsi főépület.pdf
		103_2023_FvÖnk_vállalkozói szerződés_Normann fenyő beszerzése.pdf
		104_2023_Boróka Kft_vállalkozási keretszerződés_növényszigetek zöldterületek gondozása_parki elemek.pdf
		105_2023_TÁJÉKOZTATÁSUL_Fv.Önk és SIEX Kft adásvételi szerződés_takaítógép.pdf
		106_2023_vállalkozási szerződés 1 sz mód_KONTI Bt Dési H u és Ifjumunkás u kereszteződésénél vadászkerítés felújítás.pdf
		107_2023_Vállalkozási szerződés_TS ABLAK Kft.pdf
		108_2023_Marton Szakértő Kft_ felvonók_ szerződés módosítás.pdf
		109_2023_Hírös Park Kft_szállítási szerződés_padlécek.pdf
		110_2023_Oszi Ker Kft_bérleti szerződés módosítás.pdf
		111_2023__KONTI Fuvarozó Bt_Vállalkozási szerződés_Szabadkai út zöld hulladék összegyűjtése elszállítása dec 31 ig.pdf
		112_2023_Diraktor Kft_Megállapodás bérleti szerződés megszüntetéséről_Kvassay u nyilv illemh.pdf
		113_2023_Bérleti szerződés_Kormos Catering Szolgáltató Kft._Kvassay u Hév.pdf
		114_2023_szállítási szerződés_ Hírös Park Kft_26 db hulladékgyűjtő legyártása.pdf
	


Szerződések 2024

		szerződések főbb adatait tartalmazó táblázat
		2_2024_bérleti szerződés_Oszi Ker Kft_Konica Minolta C220 gép bérlése.pdf
		3_2024_Gabala Office Kft._ Adásvételi szerződés_iratmegsemmisítő.pdf
		4_2024_Megbízási szerződés 2 sz mód_dr.Barabás Éva egyéni ügyvéd.pdf
		5_2024_Magyar Élelmiszerbank Egyesület_ együttműködési megállapodás.pdf
		6_2024_Keret és támogatási szerződés_Bp Főváros Kormányhivatal.pdf
		7_2024_Ökosec World Műszaki Szolgáltató Kft..pdf
		8_2024_FEésJT Mérlegelő Bt_megbízási szerződés 1 módosítása.pdf
		9_2024_For Rest Kft_vállalkozási szerződés_kamerarendszer kibővítése.pdf
		10_2024_vállalkozási szerződés 1 sz módosítása_Fv Önk_zöldkazettába évelő növények.pdf
		11_2024_Hatósági szerződés_Kormányhivatal Fogl Főoszt_SMP támogatás.pdf
		12_2024_Oázis Kertészet kft_adásvételi szerződés_futómuskátli.pdf
		13_2024_FALCO Zrt_beszállítói keretszerződés_fa hulladék.pdf
		14_2024_Alt One Informatikai Kft_szolgáltatási szerződés megszüntetése.pdf
		15_2024_KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS_Fv Önk.pdf
		16_2024_TÁMOGATÁSI szerződés_ Fv Önk.pdf
		17_2024_Együttműködési megállapodás_Szamos Mátyás Technikum és Szakközép Iskola.pdf
		18_2024_KONTI Bt_Vállalkozási szerződés_14 m hosszú vadászkerítés legyártása.pdf
		19_2024_KONTI Bt_Vállalkozási szerződés_Dési H u és Ifjumunkás u vadászkerítés felújítása.pdf
		20_2024_OKTÁV Zrt_ Szolgáltatási szerződés_hulladékválogató és feldolgozó tanf.pdf
		21_2024_OKTÁV Zrt_Szolgáltatási szerződés_hulladékgyűjtő és szállító tanf.pdf
		22_2024_Vállalkozási szerződés_Magyar Munkaerő Kölcsönző Kft_Kosárka sétány kerítés felújítási munkálatai.pdf
		23_2024_Megbízási szerződés fedezetigazolás kiadására.pdf
		24_2024_FIUK_vállalkozási szerződés_kertgondozás Friss u és Toronyház 11.pdf
		25_2024_vállalkozási szerződés_Login Bt_utcai hulladékgyűjtők ürítése.pdf
		26_2024_Megbízási szerződés_gépkezelő képzésre és vizsgáztatásra.pdf
		27_2024_Bp Főv Kormányhivatal_Keret és Tám szerződés módosítása_MMK rehab fogl egyéni tám.pdf
		28_2024_KONTI Fuvarozó Bt_Szabadkai út zöld hulladék.pdf
		29_2024_Richard Szűcs (Liza-Léna Kertészet)_Vállalkozási szerződés_28381 egynyári növénypalánta.pdf
		30_2024_Richard Szűcs (Liza-Léna Kertészet)_Vállalkozási szerződés_35000 kétnyári növénypalánta árvácska.pdf
		31_2024_Alt One Informatika Kft_szolg szerz közös megegy megszüntetése.pdf
		32_2024_Szolgáltatási szerződés_Alt One Informatika Kft.pdf
		33_2024_Cseri Garden Kft_vállalkozási szerződés_16851 db évelő növénypalánta.pdf
		34_2024_Cseri Garden Kft_vállalkozási szerződés_84 db fás szárú növénypalánta.pdf
		35_2024_Vízhordási szerződés_Fővárosi Vízművek_Gyáli út 30.pdf
		36_2024_Vízhordási szerződés_Fővárosi Vízművek_Toronyház u 10.pdf
		37_2024_Vízhordási szerződés_Fővárosi Vízművek_Vágóhíd u 11.pdf
		38_2024_Vízhordási szerződés_Fővárosi Vízművek_Bakáts u 4.pdf
		39_2024_Boróka 98 Kft_vállalkozási szerződés_687 db egyéb növény palánta beszerzése.pdf
		40_2024_Kiskakond Zöldépítő Zrt_Külső Mester utcában 23 db fa kiültetése.pdf
		41_2024_Kisgyörgy Ilona_2024. évre könyvizsgálói feladatok ellátása.pdf
		42_2024_Vállalkozási szerződés_Fv Önk_tanszercsomagok összeállítása.pdf
		43_2024_vállalkozási szerződés_FEVIX_Külső Mester u 23 db fa kiültetése.pdf
		44_2024_Fővárosi Vízművek_Vízhordási szerződés_Bakáts u 4.pdf
		45_2024_Főv Vízművek_Vízhordási szerződés_Gyáli u 30.pdf
		46_2024_Főv Vízművek_Vízhordási szerződés_Toronyház u 12.pdf
		47_2024_Főv Vízművek_Vízhordási szerződés_Ferenc tér 14.pdf
		48_2024_vállalkozási szerződés_Della Print Kft.pdf
		49_2024_vállalkozási szerződés_Folprint Zöldnyomda Kft.pdf
	

III.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nincs releváns adat.

III.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított,ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Nincs releváns adat.

III.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Nincs releváns adat.

III.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

2021. év

A társaság közbeszerzési eljárásait minden esetben (ajánlatkérőként, a társaság nevében eljárva) a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. bonyolította le.

Szerződő fél Szerződés tárgya Összeg (nettó, Ft) Az ajánlatok bírálatáról és a szerződéskötésről megjelent KÉ hirdetmény
Park-Komplex Kft. (246 Tárnok, Sport u. 6.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Közigazgatási területén, közterületein lévő gyepfelületek kezelése, külterjes kaszálása (50_2021) 23.500.000,- https://kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/
hirdetmeny/portal_11453_2021/
Boróka 98 Kft. (1039 Budapest, Gyula u. 33.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő kiemelt növényszigetek és zöldterületek gondozási feladatainak elvégzése, öntözőrendszerek, ivó kutak, vízvezetékek javítása, karbantartása, esetenkénti cseréje. (36_2021) 53.000.000,- https://kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/
hirdetmeny/portal_8232_2021/

2022. év

A társaság közbeszerzési eljárásait minden esetben (ajánlatkérőként, a társaság nevében eljárva) a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. bonyolította le.

Szerződő fél Szerződés tárgya Összeg (nettó, Ft) Az ajánlatok bírálatáról és a szerződéskötésről megjelent KÉ hirdetmény
Boróka 98 Kft. (1039 Budapest, Gyula u. 33.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő kiemelt növényszigetek és zöldterületek, egyéb parki elemek gondozási feladatainak elvégzésve keretszerződés alapján. 48.000.000,- https://kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/
hirdetmeny/portal_6770_2022/
Hungarotruck Kft. (1172 Budapest, Vidor u. 3.) 1 db új, konténerek rakodására és szállítására alkalmas kitológémes, láncos konténeremelő felépítménnyel rendelkező tehergépkocsi. 47.000.000,- https://kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/
hirdetmeny/portal_3896_2023/

2023. év

Szerződő fél Szerződés tárgya Összeg (nettó, Ft) Az ajánlatok bírálatáról és a szerződéskötésről megjelent KÉ hirdetmény
1. rész: Szűcs Richard Liza-Léna kertészet (94635 Szlovákia Búcs, Harangláb u. 163.) 2. rész: Szűcs Richard Liza-Léna kertészet (94635 Szlovákia Búcs, Harangláb u. 163.) 1. rész: 35.000 db árvácska palánta beszerzése, kiszállítása és kiültetése Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási területén belül 2. rész: 46.000 db egynyári növénypalánta beszerzése, kiszállítása és kiültetése Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási területén belül 1. rész: 7.700.000,-
2. rész: 12.500.000,-
https://kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/
hirdetmeny/portal_6282_2023/
Boróka 98 Kft. (1039 Budapest, Gyula u. 33.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő kiemelt növényszigetek és zöldterületek, egyéb parki elemek gondozási feladatainak elvégzése keretszerződés alapján. 40.000.000,- megjelenés alatt

2024. év

Szerződő fél Szerződés tárgya Összeg (nettó, Ft) Az ajánlatok bírálatáról és a szerződéskötésről megjelent KÉ hirdetmény
Richard Szűcs Liza-Léna Kertészet (Búcs 163, 94635 Búcs) 28381 db egynyári palánta beszerzése, kiszállítása, kiültetése 8.775.180,- https://kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/ehr-85332024/
Richard Szűcs Liza-Léna Kertészet (Búcs 163, 94635 Búcs) 35.000 db kétnyári árvácska beszerzése, kiültetése 8.750.000,- https://kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/ehr-85332024/
Cseri Garden Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1156 Budapest, Nádastó park 13. 3. em. 8. ajtó) 16851 db évelő növénypalánta beszerzése, kiszállítása, kiültetése 18.165.738,- https://kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/ehr-85332024/
Cseri Garden Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1156 Budapest, Nádastó park 13. 3. em. 8. ajtó) 84 db fásszárú növénypalánta beszerzése, kiszállítása, kiültetése 339.220,- https://kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/ehr-85332024/
Boróka ’98 Kertészeti és Kereskedelmi Kft. (1039 Budapest, Gyula u. 33.) 687 db egyéb növény palánta beszerzése, beszállítása a Gubacsi út 89. szám alatti telephelyre 446.550,- https://kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/ehr-85332024/


Takarékos törvény szerinti adatok :

I. Vezetői személyi juttatások

A FESZOFE Nonprofit Kft. a 2009 évi CXXII Tv. értelmében adatközlési kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget.

A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1)-(2) bekezdései alapján közzététellel érintett személyek:

- vezető tisztségviselő(k): Polyák Béla ügyvezető
- Felügyelő bizottság: Nagy Anikó elnök, Zólyomi Mátyás és Keresztes Dávid tagok
- Mt. 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók:
	Juhos Attila Közterületi ágazatvezető
	Hunyadvári Erzsébet Textil ágazatvezető
	Németh Zsolt Csomagoló ágazatvezető
	Borka-Szász Tamás gazdasági vezető
	Bendes István szervezési vezető
- önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállaló(k):
  Polyák Béla ügyvezető
- másokkal együttesen a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók:
  Borka-Szász Tamás gazdasági vezető + Bendes István szervezési vezető (együttesen)
- a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók: -

Vezető állású munkavállalók juttatásai (utolsó módosítás: 2025. május 31.):

Név Bruttó havi
alapbér (Ft)
Egyéb havi
időbér (Ft)
Teljesítmény-
bér (Ft)
Béren kívüli
juttatás (Ft)
Végkielé-
gítés
Felmon-
dás
Polyák Béla 975.000,- nem részesül nem részesül nem részesül Mt. szerint Mt. szerint
Juhos Attila 700.000,- nem részesül nem részesül nem részesül Mt. szerint Mt. szerint
Hunyadvári Erzsébet 350.000,- nem részesül nem részesül nem részesül Mt. szerint Mt. szerint
Németh Zsolt 752.000,- nem részesül nem részesül nem részesül Mt. szerint Mt. szerint
Borka-Szász Tamás 980.000,- nem részesül nem részesül nem részesül Mt. szerint Mt. szerint
Bendes István 980.000,- nem részesül nem részesül nem részesül Mt. szerint Mt. szerint

Megbízással tiszteletdíjat kapó személyek juttatásai:

Név Bruttó havi megbízási díj (Ft)
Nagy Anikó FB elnök 180.000,-
Keresztes Dávid FB tag 120.000,-
Zólyomi Mátyás FB tag 120.000,-

A Felügyelő Bizottság tagjainak a fentieken felül egyéb járandóság nem jár, jogviszonyuk megszűnése esetén pénzbeli juttatásra nem jogosultak.Takarékos törvény szerinti adatok :

II. Közbeszerzési szerződések

A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (3) bekezdés szerinti adatokat lásd a III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK aloldal III.8. pontjában.Önkormányzati átláthatósági rendelet szerinti adatok, dokumentumok

Ez a fejezet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IV.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) által előírt, a FESZOFE Nonprofit Kft., mint az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság által közzéteendő további adatokat, információkat tartalmazza.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IV.15.) önkormányzati rendelete
1. számú rendeletmódosítás
2. számú rendeletmódosítás

A Rendelet 3. § a) pontja szerinti adatokat lásd az „Info törvény szerinti adatok, dokumentumok” fejezet I. Szervezeti, személyzeti adatok pontban.
A Rendelet 3. § b) pontja szerinti adatokat lásd az „Info törvény szerinti adatok, dokumentumok” fejezet II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK és III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK pontokban.
A Rendelet 3. § c) pontja szerinti adatokat lásd az Info törvény szerinti adatok, dokumentumok fejezetben.
A Rendelet 4. §-a szerinti adatokat lásd a II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK és az ADATVÉDELEM fejezetekben.
A Rendelet 6. § (2) bekezdés szerinti adatokat lásd a „Takarékos törvény szerinti adatok” fejezet I. VEZETŐI SZEMÉLYI JUTTATÁSOK pontban.
A szerződéses adatok tekintetében a FESZOFE Nonprofit Kft. a 2021. évtől – saját döntése alapján – a társaság által külső partnerekkel kötött összes szerződést (értéktől függetlenül) közzéteszi, ennek megfelelően:
– A Rendelet 7. § (3) bekezdés szerinti adatokat lásd az „Info törvény szerinti adatok, dokumentumok” fejezet III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK fejezet III.4 pontjában.
– A Rendelet 7. § (4) bekezdés szerinti adatokat lásd az „Info törvény szerinti adatok, dokumentumok” fejezet III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK fejezet III.4 pontjában.

A Rendelet 12. §-a szerinti adatokat lásd a „Takarékos törvény szerinti adatok” II. KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK fejezetben.
A Rendelet 14. §-a szerinti adatokat lásd az „Info törvény szerinti adatok, dokumentumok” fejezet III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK fejezet III.4 pontjában.


Közhasznúsági információk

1) Általános információk:

A társaság gazdálkodási formakódja: 572
A társaság közhasznúsági fokozata: közhasznú
A társaság, alapító okirat szerinti főbb közhasznú tevékenységi körei:
– növénytermesztési szolgáltatás;
– munkaközvetítés;
– szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés;
– m.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység;
– zöldterület-kezelés;
– egyéb takarítás;
– egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális igazgatás (kivéve társadalombiztosítás) igazgatása;
– útépítés és -javítás

2) Közhasznúsági jelentések:

2015. évi közhasznúsági jelentés
2016. évi közhasznúsági jelentés
2017. évi közhasznúsági jelentés
2018. évi közhasznúsági jelentés
2019. évi közhasznúsági jelentés
2020. évi közhasznúsági jelentés
2021. évi közhasznúsági jelentés
2022. évi közhasznúsági jelentés
2023. évi közhasznúsági jelentés

3) Alapító okirat és módosításai:

Alapító Okirat 2020.10.01. és módosítása
Alapító Okirat 2021.04.21.
Alapító Okirat 2021.04.21. módosítása
Alapító Okirat 2021.06.14. és módosítása

4) Éves beszámolók közhasznúsági mellékletei:

Lásd a 2) pontban foglaltakat.


Adatvédelem

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok:

Érintetti jogokra vonatkozó tájékoztató
Kapcsolattartási adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató
Munkaerőfelvétellel kapcsolatos tájékoztató
Önéletrajz tájékoztató
Önkéntesek adatainak kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató
Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó tájékoztató
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2021. I. sz. módosítás hatályos 2021. február 1-től
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2021. I. sz. kiegészítés hatályos 20211. február 22-től
Közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok egyedi igénylésére vonatkozó tájékoztató – tájékoztatás itt érhető el

Adatvédelmi tisztviselő:

DataPro Betéti Társaság, elérhetőség: