PROJEKTEK

STARTMUNKA MINTAPROGRAM – Ferencvárosi Hajléktalan Foglalkoztatási Minta projekt

1. Foglalkoztatás 8 órában és 6 hónap időtartammal

A foglalkoztatásba bevonni kívánt hajléktalanok cégünknél reggel 7.00 óra és 15.00 óra között végzik munkájukat.

Természetesen e foglalkoztatás együtt és egyszerre zajlik a többi alkalmazott foglalkoztatásával.

Elképzeléseink szerint és a korábbi tapasztalatok alapján a közfoglalkoztatás akkor lehet eredményes, ha a munkavégzés hosszabb, lehetőleg 1 éves időtartam alatt zajlik.

Ez alatt tudunk olyan biztos munkalehetőséget nyújtani, amikor a dolgozóink rendelkezésére áll elegendő idő a rendszeres munkavégzéshez való visszaszokáshoz a napi munka megtartásához, a csoportos munkavégzés kívánalmainak megfeleléséhez.

A minta projekt első ütemeként 6 hónapos foglalkoztatási formával kezdenénk.

Korábbi tapasztalatokból kiindulva az alapvető munkahelyi viselkedési formák elsajátításához és ahhoz, hogy e viselkedési forma automatizmus legyen sok esetben jó pár hónap, akár fél év is szükséges. Kezdve a jelenléti ív aláírásától a megfelelő munkaeszközök felvételéig, használatáig, leadásáig.

 2. Közterületi- és parkgondozási, feladatok ellátása. Személyi munkaeszközök, kis értékű tárgyi eszközök, munkaruha

 A megfelelő munkavégzéshez dolgozók számára megfelelő munkaeszközök biztosítása szükséges, és ezt természetesen a közterületi és park gondozási és fenntartási feladatok ellátásánál sem lehet másként.

Az alapkövetelmény, hogy minden dolgozónak saját használatú, esetenként névre szóló munkaeszköze legyen, amelyet a munkavégzés kezdetekor felvesz és a munkavégzés befejeztével lead, raktárba helyez.

Egy munkahelyhez, egy csoporthoz és egy munkavégzéshez való tartozás legszembetűnőbb jele és eszköze a munkaruha.

3. Értékteremtés eszközei, virágtermesztés

 Az értékteremtés – mely kerületünkben kertészeti munkákból adódóan – dísznövénytermesztés lenne, tekintettel arra, hogy cégünk gondozza a Ferencváros összes közparkját és végzi az egynyári, kétnyári virágok kiültetését, illetve az oszlopokon a muskátlik elhelyezését, így kézenfekvő hogy a korábban kizárólagosan más helyről vásárolt dísznövények helyett saját termesztésű virágokat tudjunk kihelyezni a közparkjainkba.

 5. Fóliakazánhoz fűtőanyag készítés a kerületben keletkező kertészeti

melléktermékekből.

 A korábban említett fűtőanyag kertészeti, kertészeti melléktermékből keletkező, és képzendő fűtőanyag készítéséhez szükséges beszerzéseink az azt kiszolgáló ipari teljesítményű aprítékoló gép, melynek használata szintén a képzéshez kapcsolódó gyakorlati ismeretek elsajátításában nyújt segítséget.

Aprítékoló gép szükségét indokolja kerületünkben éves szinten keletkező közel 2000 laza m3 térfogatú gally és egyéb ágnyesedék.

6. Brikettáló technológiai sor

Korunk talán legfőbb környezetvédelmi kihívása a fenntartható fejlődés biztosítása, környezetünk kímélete. E szemlélet megvalósításához és propagálásához, és ezen felül mindenki számára kézzel fogható bemutatásához a kertészeti melléktermékekből kiváló fűtőértékű brikett készíthető. Cégünk rendelkezik jelenleg is biomassza tüzelésű kazánnal, mely korábbi évek során is jelentős mértékű megtakarítás eredményezett, de mivel parkgondozási feladataink során jelentős mennyiségű

melléktermék keletkezik, ennek hatékonyabb felhasználási lehetősége, ha ebből brikettet készítünk. A gépkezelésre betanított alkalmazottaink ezen ismeretüket, szaktudásukat is más, az elsődleges munkaerőpiacon lévő szereplőnél is kamatoztatni tudják. E környezet tudatos technológia alkalmazása az igazi értékteremtés eszköze.

JÓZSEF ATTILA TERV

A 2007-2013 évek közötti program-időszakban, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználását szabályozó 4/2011. (I.28.) Kormány rendelet kialakította a peremfeltételeit olyan kiemelt fejlesztési projekteknek, amelyek a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Szociális célú városrehabilitáció címén, pályázati források elnyerését tették lehetővé. (1144/2012. (V.10.) Korm. határozat)

JAT logo

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2012. augusztus 10-én hirdette meg a KMOP-5.1.1/B-12 számú, Szociális Városrehabilitációs pályázatot. A pályázat során benyújtott projektjavaslatokra vonatkozó döntést a Kormány 1649/2012. (XII.19.) sz. határozata rögzítette. A Kormány határozatban a Közép-Magyarországi Operatív Program 2011-2013-as Akcióterv részeként, 2.810.068.607,- Ft elszámolható közkiadással, 100%-os támogatási aránnyal nevesítésre került a „Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem” c. részletes projektjavaslat. (a továbbiakban: JAT)

Projekt bemutatása:
Előzmény:

Középső-Ferencváros közel 80 hektáros, 44 tömbnyi városrésze az 1990-es évek elején a főváros legrosszabb fizikai állapotú területei közé tartozott és ennek következtében megindult a veszélyes társadalmi viszonyok kialakulásának folyamata. A fizikai és társadalmi lepusztulás megállítása és a városrész felemelkedése érdekében, 1992-ben a magántőke bevonásával megindúlt városmegújítási akció pillérei: önkormányzati lakóházak felújítása, társasházak felújításának pályázati támogatása, közterületek megújítása, új épületek létesítése. Az eddigi rehabilitáció eredményeképpen a komfort nélküli lakások aránya a területen 61%-ról 16%-ra csökkent.
A városrehabilitáció elérkezett a Gát utca menti hét tömbhöz, amely a József Attila Terv térsége. A JAT célterülete a Gát u., Thaly K. u. és Márton u. közti szakasza. Ezen az akcióterületen az önkormányzat a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. közreműködésével komplex városmegújítást kívánta megvalósítani.

A JAT projekt megvalósítása:

A „Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem” c. részletes projekt megvalósítását megalapozó Támogatási Szerződés aláírására ünnepélyes keretek között 2013. január 24-én került sor.

A projekt megvalósításának időszaka: 2013. január 31. – 2015. április 25.

A projekt célja:

Átfogó célok:

Társadalmi problémák kezelése
Történelmi városrészek újjáélesztése
Rehabilitációs folyamatok kiterjesztése.

Specifikus célok:

A projekt területén élő lakosság életminőségének javítása.
A társadalmi szegregáció megszüntetése. Az esélyegyenlőség feltételeinek javítása, kiemelten a gyermekeknél. A hely identitásának erősítése.
A családoknak egészséges otthon teremtése
Élhető városi környezet kialakítása
Az építészeti értékek megőrzése.

A projekt kedvezményezettjei:
Konzorciumvezető:
Budapest Főváros IX. kerület, Ferencváros Önkormányzata (Önkormányzat)
Konzorciumi tagok:
Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelkedően közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (FESZOFE) és
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Projektmenedzsment:
FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. (A feladat ellátásával az Önkormányzat 2012. január 31-én kötött megállapodásban bízta meg a FEV IX. Zrt.-t.)

A projekt elemei:
Városi funkció:
Gát utca rehabilitációja:

A Gát utca korszerűsítése, felújítása során a járda és az útpálya felbontására és új pályaszerkezettel, faltól – falig térkő burkolattal történő átépítésére kerül sor a Thaly Kálmán és Márton utca közötti szakaszon. Az egyirányú forgalmi sáv mellett növénykazettákkal határolt párhuzamos parkolás és szélesebb járdák kialakítása szerepel a tervekben. Az útépítés korszerűsítése jelentősebb közmű-beavatkozást nem igényel. A közművek közül a csapadékvíz-elvezetés rendszere kerül módosításra. Az utca vízelvezetését víznyelők biztosítják.

Az utca rekonstrukciójának része a közvilágítás korszerűsítése, a légkábelek földbe helyezése, térfigyelő kamerarendszer kiépítése.

Az átépítésre kerülő útszakasz hossza 267 m.

Közösségi funkció:
József Attila Emlékhely:

A Gát u. 3.-ban, ahol József Attila született, található a róla elnevezett emlékhely, amely a terveknek megfelelően felújításra, bővítésre került. A beavatkozás eredményeként megnövekedett a látogató tér, tágasabb, jobban felszerelt épületrész biztosítja az emlékhely működését, kulturális rendezvények megtartását. A korszerűsítés magába foglalta a látogatók és a személyzet számára kialakítandó vizesblokkot, szociális helyiséget. A részleges akadálymentesítés is megvalósult, azaz kaputelefonos (megfelelő magasságban elhelyezett) jelzés után segítséggel az emlékhely kerekesszékkel is megközelíthető. Az épületben a kerekesszék használata teljesen akadálymentes lett, megfelelő mozgássérült illemhely is kialakításra került. Egyéb akadálymentesítése az emlékhelynek (látás, hallás) a kiállítás berendezése kapcsán került kialakításra.

Felújított alapterület: 124 m2.

Ferencvárosi Szociális-Közösségi Központ:

A Lenhossék utca 7-9. földszintjén került elhelyezésre a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága intézményi keretei között kialakításra kerülő Szociális és Közösségi Központ, amely a szociális városrehabilitációs célterület közvetlen fizikai környezetében kap helyet. Az iroda fejlesztés biztosította a családsegítés és komplex családgondozás központi irányítását és működtetését végző szervezet vezetőinek, a család-mentori rendszer programirodájának, valamint a Tanácsadó Irodának az elhelyezését. Itt került kialakításra a képzésekre és továbbképzésekre alkalmas tanácskozó terem és a szociális, karitatív munkához köthető raktár. A Lenhossék 7 sz. alatti épületrészbe került betervezésre mindazon funkció, amelyhez ügyfél forgalom is kapcsolódik. (Ügyfélfogadásra alkalmas tér, asszisztensi pult, vizes blokk, stb.). Az akadálymentesítést lépcsőlifttel oldják meg.

Szociális központ alapterülete: 838 m2.

Munkaerőpiaci Szolgáltató Iroda:

A FESZOFE irányítása alatt, a Gát u. 25-ben kapott helyet a Munkaerőpiaci Szolgáltató Iroda, amely az akcióterület lakosságának munkaerőpiacra jutását elősegítő intézmény lesz.

Munkaerőpiaci Iroda alapterülete: 523 m2.

Lakófunkció:
Önkormányzati lakóépületek felújítása:

A fejlesztés I. ütemében a Gát u. 3. Gát u. 5., Gát u. 20, valamint a Lenhossék u. 7-9. számú épületek komplex megújítására került sor. Ez magába foglalta a külső homlokzatok (nyílászárók, tető, porotherm hőszigetelt falazat az új épületrészeknél) lépcsőházak, függőfolyosók felújítását. A lakások energiahatékonyságának javítása érdekében sor került hőszigetelésre, fűtéskorszerűsítésre, gépészeti rekonstrukcióra, a szellőzési rendszer kialakítására.

A lakások összkomfortosítása érdekében új, korszerű alaprajzú lakások kialakítására került sor az alapterület megnövelésével, ami a korábbi komfort nélküli – félkomfortos állapothoz képest lehetővé tette a megfelelő méretű, felszereltségű konyha és a szükséges mellékhelyiségek kialakítását. A közös helyiségek és a lakások új burkolatot kapnak. A fűtést és meleg víz ellátását központi kazán biztosítja. A tetőtér felújításával egyidejűleg a tetőtér beépítésével további lakások kialakítására került sor. Az akadálymentesítést az épületek bejáratának OTÉK előírás szerinti átalakítása továbbá a Gát u. 20. és Lenhossék u. 7-9-ben liftek kiépítése biztosította. Belső zöldterületek kerülnek kialakításra, ennek érdekében bizonyos épületrészek elbontására is sor kerül.

134 meglévő bérlakás kerül megújításra, 106 új szociális bérlakás kialakításával.