Közérdekű adatok


Info törvény szerinti adatok, dokumentumok

     I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
     II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
     III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

Takarékos törvény szerinti adatok

     I. Vezetői személyi juttatások
     II. Közbeszerzési szerződések

Közhasznúsági információk

Adatvédelem


Az oldal tartalmazza a 2011. évi CXII. (Info) törvény 1. melléklete által előírt – a FESZOFE Nonprofit Kft. szempontjából értelmezhető, releváns – adatokat, dokumentumokat.Info törvény szerinti adatok, dokumentumok ::

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

A társaság neve: FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített neve: FESZOFE Nonprofit Kft.
A társaság székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 89.
A társaság postacíme: 1097 Budapest, Gubacsi út 89.
A társaság telephelyei: 1097 Budapest, Illatos út 6.
1095 Budapest, Gát utca 25. fsz.1.
1098 Budapest, Toronyház utca 11/b.
1097 Budapest, Ecseri út 25. fsz.1.
1097 Budapest, Osztag utca 13. fsz.1.
1093 Budapest, Boráros tér 2. fsz.5.
1093 Budapest, Ráday utca 56.
Céges és ügyfélszolgálat elérhetőségek:  
Telefon (központ): +36 1 455 0617
Telefax: +36 1 216 1588
E-mail:
Weblap: www.feszofe.hu
A társaság nyilvános cégkivonata: https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0109890519/TaroltCegkivonat

I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A társaság Szervezeti és Működési Szabályzata

A társaság szervezeti felépítése

I.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Ügyvezető: Polyák Béla
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:

Gazdasági vezető: Borka-Szász Tamás
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:

Szervezési vezető: nincs betöltve, pályáztatás alatt
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:

Közterületi Ágazatvezető: Nagy Ferenc
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:

Textil Ágazatvezető: Hunyadvári Erzsébet
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:

Csomagoló Ágazatvezető: Németh Zsolt
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:

I.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Ügyvezető: Polyák Béla
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:
Ügyfélfogadás: előzetes bejelentkezés alapján egyeztetett időpontban

I.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

FESZOFE esetében nem értelmezhető.

I.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Nincs releváns adat.

I.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nincs releváns adat.

I.8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nincs releváns adat.

I.9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nincs releváns adat.

I.10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nincs releváns adat.

I. 11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

A 2006. évi V. törvény 72-73. § szerint a társaság törvényességi felügyeletét a területileg illetékes Fővárosi Törvényszék Cégbírósága látja el.
https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga

Tulajdonos (100%): Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviseli: Baranyi Krisztina polgármester
Cím: 1092 Budapest IX. kerület, Bakáts tér 14.
Telefon (központ): +36 1 215-1077 vagy +36 1 217-0852
E-mail: polgarmester@ferencvaros.hu
Web: www.ferencvaros.hu

FESZOFE Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság

Elnök: Nagy Anikó
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:

Tagok: Zólyomi Mátyás és Keresztes Dávid
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:


Info törvény szerinti adatok, dokumentumok ::

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamit a szervezti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2009. évi CXXII. törvény
2011. évi CLXXV. törvény
2011. évi CLXXXI. törvény
2011. évi CXII. törvény

Szervezeti és Működési Szabályzat

Alapító Okirat 2021.06.14. és módosítása

II.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

FESZOFE esetében nem értelmezhető.

II.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

FESZOFE esetében nem értelmezhető.

II.4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása

FESZOFE esetében nem értelmezhető.

II.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Az alábbi feladatokat végezzük a 2022. évben:

Közszolgáltatás megnevezése: Fizetett díj bruttó mértéke:
Virágágyások beültetése, fenntartása 14 612 964 Ft
Növényszigetek, Plant. 17 464 880 Ft
Cserjék, sövények 6 958 476 Ft
Gyep és pázsit kaszálás 65 914 368 Ft
Őszi lombgyűjtés 14 311 520 Ft
Kutyafuttatók fent. Takar. 2 753 500 Ft
Öntözőrendszerek 10 660 100 Ft
Virágok kandelbereken 1 788 520 Ft
Kertészeti mellékt. Tároló renberakás 15 950 001 Ft
Új fák cserjék öntözése 3 381 350 Ft
Parkberendezési tárgyak karbant. 5 080 000 Ft
Kátyúzás 5 894 320 Ft
Járda, tér, játszótér, parki útburkolat takarítás, síkosságmentesítés 39 877 640 Ft
Homokozó fenntartás,takarítás 1 573 060 Ft
Gyommentesítés járdaszegélyek 24 230 000 Ft
Hulladékgyűjtő, kutyaürülékgyűjtő ürítése 4 000 000 Ft
Járda napi takarítása önkorm. Tul. Telkelnél*
Gyommentesítés, parlagfűmentesítés önkorm. Tul. Telkelnél*
Járda hó jég síkosságmentesítés önkorm. Tul. Telkelnél+
Parkgondnoki tevékenység 6 596 936 Ft
Illegális hulladéklerakó felszámolása 11 952 365 Ft
Eseti megrendelés 20 000 000 Ft

*A feladat a “Járda, tér, játszótér, parki útburkolat takarítás, síkosságmentesítés” feladat részeként, napi feladatellátás keretén belül történik.

A társaság által nyújtott közszolgáltatásokat a tulajdonos önkormányzat által megrendelt és finanszírozott formában nyújtja, a Budapest IX. kerületi lakosság közvetlenül igénybe venni nem tudja azokat (ennek megfelelően a nyújtott szolgáltatásért kért ár vagy kedvezmény nem értelmezhető).

Amennyiben a társaság lakossági bejelentés alapján hárít el valamilyen problémát vagy végez eseti közszolgáltatást közterületen, azt minden esetben térítésmentesen végzi el.

II.6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A társaság az általa végzett közszolgáltatással kapcsolatban adatbázisokat nem készít, személyes adatokat nem gyűjt és nem kezel.

II.7. közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nincs releváns adat.

II.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

FESZOFE esetében nem értelmezhető.

II.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A törvény alapján közzéteendő, a társaság által készített jogszabálytervezetek a FESZOFE esetében nem értelmezhetők.

A ferencvárosi Képviselő-testület nyilvános ülésére a társaság ügyvezetője által jegyzett előterjesztés nem került benyújtásra, a társasággal kapcsolatos előterjesztéseket minden esetben Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának polgármestere jegyzi.

A mindenkori Képviselő-testületi előterjesztések elérhetők a következő linken:
https://www.ferencvaros.hu/onkormanyzat-es-polgarmesteri-hivatal/onkormanyzat/testuleti-ulesek/

II.10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Nincs releváns adat.

II.11. közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Nincs releváns adat.

II.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Jelenleg nincs megjeleníthető adat.

II.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közérdekű adatok igénylését az alábbi e-mailcímen teheti meg:
A nyújtott adatszolgáltatás és az esetleges dokumentumokról történő másolatkészítés díjtalan.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények esetén az illetékes szervezeti egység a társaság ügyvezetője (telefon: +36 1 455 0617; e-mail: )

Az információs jogokkal foglalkozó személy neve: dr. Sipos Adrienn – DataPro Betéti Társaság, elérhetőség:

II.14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Nincs releváns adat.

II.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2021-ben az adatvédelmi hatóság 1 db részben elutasított közérdekű adatigénylésről lett tájékoztatva.

2022-re vonatkozóan nincs nyilvántartott, elutasított közérdekű adatigénylésre vonatkozó információ.

II.16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nincs releváns adat.

II.17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nincs releváns adat.

II.18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Nincs releváns adat.

II.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája

Nincs releváns adat.

II.20. A II.19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nincs releváns adat.

II.21. A II.19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Nincs releváns adat.

II.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nincs releváns adat.

II.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások

Nincs releváns adat.

II.24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nincs releváns adat.

II.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nincs releváns adat.


Info törvény szerinti adatok, dokumentumok ::

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

III.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti éves beszámolója, vagy éves költségvetés beszámoló

a) Éves számviteli beszámolók, könyvvizsgálói jelentések

2012. évi beszámoló
2013. évi beszámoló
2014. évi beszámoló
2015. évi beszámoló
2016. évi beszámoló
2017. évi beszámoló
2018. évi beszámoló
2019. évi beszámoló
2020. évi beszámoló
2021. évi beszámoló

b) Üzleti tervek (költségvetés)

2020. évi üzleti terv (költségvetés)
2021. évi üzleti terv (költségvetés)

A korábbi – Képviselőtestület által elfogadott – üzleti tervek megtalálhatók a következő linken:
https://www.ferencvaros.hu/onkormanyzat-es-polgarmesteri-hivatal/onkormanyzat/testuleti-ulesek/

III.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve (negyedévente)

2021. I. név

Besorolás Alapbér Bérpótlék Egyéb pótlék Összesen Béren kívüli juttatás
Vezető állású tisztségviselők
Vezető állású munkavállalók 6 fő 3 554 254 Ft/hó
Munkavállalók 139 fő 23 852 315 Ft/hó 95 413 Ft

2021. II. név

Besorolás Alapbér Bérpótlék Egyéb pótlék Összesen Béren kívüli juttatás
Vezető állású tisztségviselők
Vezető állású munkavállalók 6 fő 3 554 254 Ft/hó
Munkavállalók 171 fő 30 846 035 Ft/hó 95 413 Ft

2021. III. név

Besorolás Alapbér Bérpótlék Egyéb pótlék Összesen Béren kívüli juttatás
Vezető állású tisztségviselők
Vezető állású munkavállalók 6 fő 3 554 254 Ft/hó
Munkavállalók 181 fő 33 350 821 Ft/hó 95 413 Ft

2021. IV. név

Besorolás Alapbér Bérpótlék Egyéb pótlék Összesen Béren kívüli juttatás
Vezető állású tisztségviselők
Vezető állású munkavállalók 4 fő 2 351 250 Ft/hó 3 096 250 Ft
Munkavállalók 184 fő 44 368 196 Ft/hó 416 239 Ft 34 429 650 Ft

III.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok

A társaság nem nyújt költségvetési támogatást külső fél részére, nincs releváns adat.

III.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése, főbb adatai (szerződés tárgya, szerződő fél, szerződés értéke)

Szerződések 2022

	3/2022, Boróka ’98 Kft,  Évelőágyások kialakítása és helyreállítási munkálatok a Haller Parkban
	5/2022, Budapest Főváros Kormányhivatala, MMK munkavállalók REHAB egyéni támogatás
	18/2022, Budapest Főváros Kormányhivatala, Hatósági szerződés országos hajléktalan mintaprogram támogatása
	19/2022, Class-Földgép Kft., Vállalkozási szerződés, Zöld hulladék (falevél) összegyűjtése és elszállítása kijelölt lerakóhelyre
	24/2022, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Támogatási szerződés
	25/2022, Budapest Főváros Kormányhivatala, MMK munkavállalók REHAB foglalkoztatáshoz nyújtható egyéni támogatásra
	27/2022, Boróka ’98 Kft., Vállalkozási keretszerződés, kiemelt növényszigetek és szöldterületek gondozási feladatainak elvégzése

Szerződések 2021

	4/2021, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Közszolgáltatási szerződés 16.sz.módosítása
	5/2021, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Támogatási szerződés módosítása
	7/2021, Budapest Főváros Kormányhivatala, MMK munkavállalók REHAB egyéni támogatás
	13/2021, Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatala, Hatósági szerz. hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására
	15/2021, Budapest Főváros Kormányhivatala, Hatósági szerződés országos hajléktalan mintaprogram támogatása
	20/2021, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítása
	21/2021, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Támogatási szerződés
	59/2021, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Vállalkozási szerződés
	62/2021, Budapest Főváros Kormányhivatala, Keret- és Támogatási Szerződés Módosítása
	60/2021, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Közszolgáltatási szerződés 2. számú módosítása
	84/2021, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Közszolgáltatási szerződés 3. számú módosítása
	85/2021 , Boróka ’98 Kft, Zöldhulladék elszállítása lerakóhelyre
	94/2021, Pécsi Mérlegstúdió Kft, Hídmérleg telepítés
	107/2021, Budapest Főrváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Haller Park felújítási munkálatai
	2015. évi 5 millió forint feletti szerződések
	2016. évi 5 millió forint feletti szerződések
	2017. évi 5 millió forint feletti szerződések
	2018. évi 5 millió forint feletti szerződések
	2019. évi 5 millió forint feletti szerződések
	2020. évi 5 millió forint feletti szerződések

Hatályos támogatási szerződés

Hatályos közszolgáltatási szerződés

III.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nincs releváns adat.

III.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított,ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Nincs releváns adat.

III.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Nincs releváns adat.

III.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

2021. év

A társaság közbeszerzési eljárásait minden esetben (ajánlatkérőként, a társaság nevében nevében) a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. bonyolította le.

Szerződő fél Szerződés tárgya Összeg (nettó, Ft) Az ajánlatok bírálatáról és a szerződéskötésről megjelent KÉ hirdetmény
Park-Komplex Kft. (246 Tárnok, Sport u. 6.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Közigazgatási területén, közterületein lévő gyepfelületek kezelése, külterjes kaszálása (50_2021) 23.500.000,- https://kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/
hirdetmeny/portal_11453_2021/
Boróka 98 Kft. (1039 Budapest, Gyula u. 33.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő kiemelt növényszigetek és zöldterületek gondozási feladatainak elvégzése, öntözőrendszerek, ivó kutak, vízvezetékek javítása, karbantartása, esetenkénti cseréje. (36_2021) 53.000.000,- https://kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/
hirdetmeny/portal_8232_2021/

2022. év

A társaság közbeszerzési eljárásait minden esetben (ajánlatkérőként, a társaság nevében nevében) a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. bonyolította le.

Szerződő fél Szerződés tárgya Összeg (nettó, Ft) Az ajánlatok bírálatáról és a szerződéskötésről megjelent KÉ hirdetmény
Boróka 98 Kft. (1039 Budapest, Gyula u. 33.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő kiemelt növényszigetek és zöldterületek, egyéb parki elemek gondozási feladatainak elvégzésve keretszerződés alapján. 48.000.000,- https://kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/
hirdetmeny/portal_6770_2022/

További tervezett közbeszerzési eljárás(ok):
– 1 db használt tehergépjármű beszerzése 2022. IV. negyedévben (nyílt, nemzeti eljárás)


Takarékos törvény szerinti adatok ::

I. Vezetői személyi juttatások

A FESZOFE Nonprofit Kft. a 2009 évi CXXII Tv. értelmében adatközlési kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget.

A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1)-(2) bekezdései alapján közzététellel érintett személyek:

- vezető tisztségviselő(k): Polyák Béla ügyvezető
- Felügyelő bizottság: Nagy Anikó elnök, Zólyomi Mátyás és Keresztes Dávid tagok
- Mt. 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók:
	Nagy Ferenc Közterületi ágazatvezető
	Hunyadvári Erzsébet Textil ágazatvezető
	Németh Zsolt Csomagoló ágazatvezető
	Borka-Szász Tamás gazdasági vezető
	szervezési vezető – jelenleg betöltetlen
- önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállaló(k):
    Polyák Béla ügyvezető
- másokkal együttesen a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók:
    Borka-Szász Tamás gazdasági vezető + szervezési vezető (együttesen)
- a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók: -

Munkavállalói jogviszonyú személyek juttatásai:

Név Bruttó havi
alapbér (Ft)
Egyéb havi
időbér (Ft)
Teljesítmény-
bér (Ft)
Béren kívüli
juttatás (Ft)
Végkielé-
gítés
Felmon-
dás
Polyák Béla 885.000,- nem részesül nem részesül nem részesül Mt. szerint Mt. szerint
Nagy Ferenc 650.000,- nem részesül nem részesül nem részesül Mt. szerint Mt. szerint
Hunyadvári Erzsébet 438.926,- nem részesül nem részesül nem részesül Mt. szerint Mt. szerint
Németh Zsolt 569.686,- nem részesül nem részesül nem részesül Mt. szerint Mt. szerint
Borka-Szász Tamás 750.000,- nem részesül nem részesül nem részesül Mt. szerint Mt. szerint

Megbízással tiszteletdíjat kapó személyek juttatásai:

Név Bruttó éves megbízási díj (Ft)
Nagy Anikó FB elnök 1.440.000,-
Keresztes Dávid FB tag 960.000,-
Zólyomi Mátyás FB tag 960.000,-

A Felügyelő Bizottság tagjainak a fentieken felül egyéb járandóság nem jár, jogviszonyuk megszűnése esetén pénzbeli juttatásra nem jogosultak.


Takarékos törvény szerinti adatok ::

II. Közbeszerzési szerződések

A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (3) bekezdés szerinti adatokat lásd a III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK aloldal III.8. pontjában.


Közhasznúsági információk

1) Általános információk:

A társaság gazdálkodási formakódja: 572
A társaság közhasznúsági fokozata: közhasznú
A társaság, alapító okirat szerinti főbb közhasznú tevékenységi körei:
– növénytermesztési szolgáltatás;
– munkaközvetítés;
– szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés;
– m.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység;
– zöldterület-kezelés;
– egyéb takarítás;
– egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális igazgatás (kivéve társadalombiztosítás) igazgatása;
– útépítés és -javítás

2) Közhasznúsági jelentések:

2015. évi közhasznúsági jelentés
2016. évi közhasznúsági jelentés
2017. évi közhasznúsági jelentés
2018. évi közhasznúsági jelentés
2019. évi közhasznúsági jelentés
2020. évi közhasznúsági jelentés
2021. évi közhasznúsági jelentés

3) Alapító okirat és módosításai:

Alapító Okirat 2020.10.01. és módosítása
Alapító Okirat 2021.04.21.
Alapító Okirat 2021.04.21. módosítása
Alapító Okirat 2021.06.14. és módosítása

3) Éves beszámolók közhasznúsági mellékletei:

Lásd a III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK aloldal III.4 pontjában foglaltakat.


Adatvédelem

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok:

Érintetti jogokra vonatkozó tájékoztató
Kapcsolattartási adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató
Munkaerőfelvétellel kapcsolatos tájékoztató
Önéletrajz tájékoztató
Önkéntesek adatainak kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató
Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó tájékoztató
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2021. I. sz. módosítás hatályos 2021. február 1-től
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2021. I. sz. kiegészítés hatályos 20211. február 22-től
Közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok egyedi igénylésére vonatkozó tájékoztató – tájékoztatás itt érhető el

Adatvédelmi tisztviselő:

DataPro Betéti Társaság, elérhetőség: