Közérdekű adatok


Info törvény szerinti adatok, dokumentumok

     I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
     II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
     III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

Takarékos törvény szerinti adatok

     I. Vezetői személyi juttatások
     II. Közbeszerzési szerződések

Közhasznúsági információk

Adatvédelem


Az oldal tartalmazza a 2011. évi CXII. (Info) törvény 1. melléklete által előírt – a FESZOFE Nonprofit Kft. szempontjából értelmezhető, releváns – adatokat, dokumentumokat.Info törvény szerinti adatok, dokumentumok :

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

A társaság neve: FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített neve: FESZOFE Nonprofit Kft.
A társaság székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 89.
A társaság postacíme: 1097 Budapest, Gubacsi út 89.
A társaság telephelyei: 1097 Budapest, Illatos út 6.
1095 Budapest, Gát utca 25. fsz.1.
1098 Budapest, Toronyház utca 11/b.
1097 Budapest, Ecseri út 25. fsz.1.
1097 Budapest, Osztag utca 13. fsz.1.
1093 Budapest, Ráday utca 56.
Céges és ügyfélszolgálat elérhetőségek:  
Telefon (központ): +36 1 455 0617
Telefax: +36 1 216 1588
E-mail:
Weblap: www.feszofe.hu
A társaság nyilvános cégkivonata: https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0109890519/TaroltCegkivonat

I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A társaság Szervezeti és Működési Szabályzata

A társaság szervezeti felépítése

I.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Ügyvezető: Polyák Béla
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:

Gazdasági vezető: Borka-Szász Tamás
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:

Szervezési vezető: Bendes István
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:

Közterületi Ágazatvezető: Juhos Attila
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:

Textil Ágazatvezető: Hunyadvári Erzsébet
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:

Csomagoló Ágazatvezető: Németh Zsolt
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:

I.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Ügyvezető: Polyák Béla
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:
Ügyfélfogadás: előzetes bejelentkezés alapján egyeztetett időpontban

I.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

FESZOFE esetében nem értelmezhető.

I.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Nincs releváns adat.

I.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nincs releváns adat.

I.8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nincs releváns adat.

I.9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nincs releváns adat.

I.10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nincs releváns adat.

I. 11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

A 2006. évi V. törvény 72-73. § szerint a társaság törvényességi felügyeletét a területileg illetékes Fővárosi Törvényszék Cégbírósága látja el.
https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga

Tulajdonos (100%): Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviseli: Baranyi Krisztina polgármester
Cím: 1092 Budapest IX. kerület, Bakáts tér 14.
Telefon (központ): +36 1 215-1077 vagy +36 1 217-0852
E-mail: polgarmester@ferencvaros.hu
Web: www.ferencvaros.hu

FESZOFE Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság

Elnök: Nagy Anikó
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:

Tagok: Zólyomi Mátyás és Keresztes Dávid
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:


Info törvény szerinti adatok, dokumentumok :

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamit a szervezti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2009. évi CXXII. törvény
2011. évi CLXXV. törvény
2011. évi CLXXXI. törvény
2011. évi CXII. törvény

Szervezeti és Működési Szabályzat

Alapító Okirat 2021.06.14. és módosítása

II.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

FESZOFE esetében nem értelmezhető.

II.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

FESZOFE esetében nem értelmezhető.

II.4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása

FESZOFE esetében nem értelmezhető.

II.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A tulajdonos önkormányzat által elfogadott üzleti tervek alapján a Közszolgáltatási Szerződés terhére a következő (nem eseti) feladatokat finanszíroztuk / finanszírozzuk::

2022. évi tervezett keret (bruttó, Ft) 2023. évi tervezett keret (bruttó, Ft)
I.
a) Virágágyások beültetése, fenntartása 14 612 964 27 519 000
b) kiemelt növényszigetek 17 464 880 17 917 100
c) Cserjék, sövények 6 958 476 15 807 605
d) Gyep és pázsit kaszálás 65 914 368 28 670 475
e) lombgyűjtés, szállítás 14 311 520 26 183 500
f) kutyafuttatók 2 753 500 2 873 000
g) öntöző-rendszer 10 660 100 9 974 000
h) virág közterületi oszlopra 1 788 520 940 200
i) kertészeti melléktermék tároló fenntartás 15 950 001 14 130 200
j) új fák, cserjék öntözése 3 381 350 4 960 000
k) parkberendezési tárgyak karbantartása 5 080 000 29 217 800
II. 0 0
a) kátyúzás 5 894 320 5 206 000
b) járda, tér, játszótér, parki útburkolat takarítás, sikosságmentesítés 39 877 640 57 972 400
c) homokozó fenntartás, takarítás 1 573 060 1 791 000
d) gyommentesítés, járdaszegélyek 24 230 000 11 939 600
e) hulladékgyűjtő, kutyaürülékgyűjtő ürítése 4 000 000 5 661 200
III. 0 0
a) járda napi takarítása önkormányzati tulajdonú telkeknél* 0 0
b) gyommentesítés, parlagfűmentesítés önkormányzati tulajdonú telkeknél* 0 0
c) járda hó, jég, sikosságmentesítés önkormányzati tulajdonú telkeknél* 0 0
IV. parkgondnoki tevékenység 6 596 936 4 465 100
V. illegális hulladéklerakó felszámolás 11 952 365 14 772 000
Összesen 253 000 000 280 000 180

*A feladat a “Járda, tér, játszótér, parki útburkolat takarítás, síkosságmentesítés” feladat részeként, napi feladatellátás keretén belül történik.

A társaság által nyújtott közszolgáltatásokat a tulajdonos önkormányzat által megrendelt és finanszírozott formában nyújtja, a Budapest IX. kerületi lakosság közvetlenül igénybe venni nem tudja azokat (ennek megfelelően a nyújtott szolgáltatásért kért ár vagy kedvezmény nem értelmezhető).

Amennyiben a társaság lakossági bejelentés alapján hárít el valamilyen problémát vagy végez eseti közszolgáltatást közterületen, azt minden esetben térítésmentesen végzi el.

II.6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A társaság az általa végzett közszolgáltatással kapcsolatban adatbázisokat nem készít, személyes adatokat nem gyűjt és nem kezel.

II.7. közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nincs releváns adat.

II.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

FESZOFE esetében nem értelmezhető.

II.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A törvény alapján közzéteendő, a társaság által készített jogszabálytervezetek a FESZOFE esetében nem értelmezhetők.

A ferencvárosi Képviselő-testület nyilvános ülésére a társaság ügyvezetője által jegyzett előterjesztés nem került benyújtásra, a társasággal kapcsolatos előterjesztéseket minden esetben Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának polgármestere jegyzi.

A mindenkori Képviselő-testületi előterjesztések elérhetők a következő linken:
https://www.ferencvaros.hu/onkormanyzat-es-polgarmesteri-hivatal/onkormanyzat/testuleti-ulesek/

II.10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Nincs releváns adat.

II.11. közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Nincs releváns adat.

II.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Jelenleg nincs megjeleníthető adat.

II.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közérdekű adatok igénylését az alábbi e-mailcímen teheti meg:
A nyújtott adatszolgáltatás és az esetleges dokumentumokról történő másolatkészítés díjtalan.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények esetén az illetékes szervezeti egység a társaság ügyvezetője (telefon: +36 1 455 0617; e-mail: )

Az információs jogokkal foglalkozó személy neve: dr. Sipos Adrienn – DataPro Betéti Társaság, elérhetőség:

II.14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Nincs releváns adat.

II.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2021-ben az adatvédelmi hatóság 1 db részben elutasított közérdekű adatigénylésről lett tájékoztatva.

2022-re vonatkozóan nincs nyilvántartott, elutasított közérdekű adatigénylésre vonatkozó információ.

2023-ra vonatkozóan nincs nyilvántartott, elutasított közérdekű adatigénylésre vonatkozó információ.

II.16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nincs releváns adat.

II.17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nincs releváns adat.

II.18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Nincs releváns adat.

II.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája

Nincs releváns adat.

II.20. A II.19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nincs releváns adat.

II.21. A II.19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Nincs releváns adat.

II.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nincs releváns adat.

II.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások

Nincs releváns adat.

II.24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nincs releváns adat.

II.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nincs releváns adat.


Info törvény szerinti adatok, dokumentumok :

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

III.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti éves beszámolója, vagy éves költségvetés beszámoló

a) Éves számviteli beszámolók, könyvvizsgálói jelentések

2015. évi beszámoló
2016. évi beszámoló
2017. évi beszámoló
2018. évi beszámoló
2019. évi beszámoló
2020. évi beszámoló
2021. évi beszámoló
2022. évi beszámoló

A korábbi – a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület által elfogadott – beszámolók és könyvvizsgálói záradékok nyilvánosak, elérhetők a következő linken: https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap

b) Üzleti tervek (költségvetés)

2023. évi üzleti terv (költségvetés)

A korábbi – Képviselőtestület által elfogadott – üzleti tervek megtalálhatók a következő linken:
https://www.ferencvaros.hu/onkormanyzat-es-polgarmesteri-hivatal/onkormanyzat/testuleti-ulesek/

III.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve (negyedévente)

2022. I. név

Besorolás Alapbér (negyedév, összesen) Bérpótlék (negyedév, összesen) Egyéb pótlék (negyedév, összesen) Összesen Béren kívüli juttatás (negyedév, összesen)
Vezető állású tisztségviselők 1 2 655 000 0 0 2 655 000 0
Vezető állású munkavállalók 5 8 189 056 0 0 8 189 056 0
Munkavállalók 170 114 658 981 1 981 131 0 116 640 112 0

2022. II. név

Besorolás Alapbér (negyedév, összesen) Bérpótlék (negyedév, összesen) Egyéb pótlék (negyedév, összesen) Összesen Béren kívüli juttatás (negyedév, összesen)
Vezető állású tisztségviselők 1 3 074 210 0 0 3 074 210 0
Vezető állású munkavállalók 5 8 285 293 0 0 8 285 293 0
Munkavállalók 171 121 315 965 2 738 194 0 126 253 209 0

2022. III. név

Besorolás Alapbér (negyedév, összesen) Bérpótlék (negyedév, összesen) Egyéb pótlék (negyedév, összesen) Összesen Béren kívüli juttatás (negyedév, összesen)
Vezető állású tisztségviselők 1 2 655 000 0 0 2 655 000 0
Vezető állású munkavállalók 5 8 120 939 0 0 8 120 939 0
Munkavállalók 174 123 515 015 39 119 090 0 168 111 303 0

2022. IV. név

Besorolás Alapbér (negyedév, összesen) Bérpótlék (negyedév, összesen) Egyéb pótlék (negyedév, összesen) Összesen Béren kívüli juttatás (negyedév, összesen)
Vezető állású tisztségviselők 1 2 655 002 0 0 2 655 002 0
Vezető állású munkavállalók 5 7 071 842 2 195 000 0 9 266 842 0
Munkavállalók 166 128 992 213 39 119 090 0 168 111 303 0

2023. I. név

Besorolás Alapbér (negyedév, összesen) Bérpótlék (negyedév, összesen) Egyéb pótlék (negyedév, összesen) Összesen Béren kívüli juttatás (negyedév, összesen)
Vezető állású tisztségviselők 1 2 835 000 0 0 2 835 000 0
Vezető állású munkavállalók 5 8 026 303 0 0 8 026 303 0
Munkavállalók 169 139 974 255 2 411 734 0 142 385 989 0

2023. II. név

Besorolás Alapbér (negyedév, összesen) Bérpótlék (negyedév, összesen) Egyéb pótlék (negyedév, összesen) Összesen Béren kívüli juttatás (negyedév, összesen)
Vezető állású tisztségviselők 1 2 925 000 0 0 2 925 000 0
Vezető állású munkavállalók 5 8 135 918 22 803 0 8 158 721 0
Munkavállalók 180 155 731 289 4 789 939 0 160 521 228 0

2023. III. név

Besorolás Alapbér (negyedév, összesen) Bérpótlék (negyedév, összesen) Egyéb pótlék (negyedév, összesen) Összesen Béren kívüli juttatás (negyedév, összesen)
Vezető állású tisztségviselők 1 2 925 001 0 0 2 925 001 0
Vezető állású munkavállalók 5 7 322 021 874 708 0 8 196 729 0
Munkavállalók 190 160 082 525 8 091 277 0 168 173 802 0

III.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok

A társaság nem nyújt költségvetési támogatást külső fél részére, nincs releváns adat.

III.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése, főbb adatai (szerződés tárgya, szerződő fél, szerződés értéke)

	2022. évi Támogatási Szerződés
	2023. évi Támogatási Szerződés
	Hatályos Közszolgáltatási Szerződés
	– 1. számú módosítás
	– 2. számú módosítás
	– 3. számú módosítás
	– 4. számú módosítás
	– 5. számú módosítás
	– 6. számú módosítás

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IV.15.) önkormányzati rendelete 14. § (3) bekezdése alapján kötött szerződések (utolsó módosítás: 2021. június 30.)

	2015. évi 5 millió forint feletti szerződések
	2016. évi 5 millió forint feletti szerződések
	2017. évi 5 millió forint feletti szerződések
	2018. évi 5 millió forint feletti szerződések
	2019. évi 5 millió forint feletti szerződések
	2020. évi 5 millió forint feletti szerződések

Szerződések 2021

	4/2021, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Közszolgáltatási szerződés 16.sz.módosítása
	5/2021, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Támogatási szerződés módosítása
	7/2021, Budapest Főváros Kormányhivatala, MMK munkavállalók REHAB egyéni támogatás
	13/2021, Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatala, Hatósági szerz. hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására
	15/2021, Budapest Főváros Kormányhivatala, Hatósági szerződés országos hajléktalan mintaprogram támogatása
	20/2021, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítása
	21/2021, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Támogatási szerződés
	59/2021, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Vállalkozási szerződés
	62/2021, Budapest Főváros Kormányhivatala, Keret- és Támogatási Szerződés Módosítása
	60/2021, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Közszolgáltatási szerződés 2. számú módosítása
	84/2021, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Közszolgáltatási szerződés 3. számú módosítása
	85/2021 , Boróka ’98 Kft, Zöldhulladék elszállítása lerakóhelyre
	94/2021, Pécsi Mérlegstúdió Kft, Hídmérleg telepítés
	107/2021, Budapest Főrváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Haller Park felújítási munkálatai

Szerződések 2022

	3/2022, Boróka ’98 Kft,  Évelőágyások kialakítása és helyreállítási munkálatok a Haller Parkban
	5/2022, Budapest Főváros Kormányhivatala, MMK munkavállalók REHAB egyéni támogatás
	18/2022, Budapest Főváros Kormányhivatala, Hatósági szerződés országos hajléktalan mintaprogram támogatása
	19/2022, Class-Földgép Kft., Vállalkozási szerződés, Zöld hulladék (falevél) összegyűjtése és elszállítása kijelölt lerakóhelyre
	24/2022, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Támogatási szerződés
	25/2022, Budapest Főváros Kormányhivatala, MMK munkavállalók REHAB foglalkoztatáshoz nyújtható egyéni támogatásra
	27/2022, Boróka ’98 Kft., Vállalkozási keretszerződés, kiemelt növényszigetek és szöldterületek gondozási feladatainak elvégzése

Szerződések 2023
III.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nincs releváns adat.

III.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított,ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Nincs releváns adat.

III.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Nincs releváns adat.

III.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

2021. év

A társaság közbeszerzési eljárásait minden esetben (ajánlatkérőként, a társaság nevében eljárva) a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. bonyolította le.

Szerződő fél Szerződés tárgya Összeg (nettó, Ft) Az ajánlatok bírálatáról és a szerződéskötésről megjelent KÉ hirdetmény
Park-Komplex Kft. (246 Tárnok, Sport u. 6.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Közigazgatási területén, közterületein lévő gyepfelületek kezelése, külterjes kaszálása (50_2021) 23.500.000,- https://kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/
hirdetmeny/portal_11453_2021/
Boróka 98 Kft. (1039 Budapest, Gyula u. 33.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő kiemelt növényszigetek és zöldterületek gondozási feladatainak elvégzése, öntözőrendszerek, ivó kutak, vízvezetékek javítása, karbantartása, esetenkénti cseréje. (36_2021) 53.000.000,- https://kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/
hirdetmeny/portal_8232_2021/

2022. év

A társaság közbeszerzési eljárásait minden esetben (ajánlatkérőként, a társaság nevében eljárva) a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. bonyolította le.

Szerződő fél Szerződés tárgya Összeg (nettó, Ft) Az ajánlatok bírálatáról és a szerződéskötésről megjelent KÉ hirdetmény
Boróka 98 Kft. (1039 Budapest, Gyula u. 33.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő kiemelt növényszigetek és zöldterületek, egyéb parki elemek gondozási feladatainak elvégzésve keretszerződés alapján. 48.000.000,- https://kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/
hirdetmeny/portal_6770_2022/
Hungarotruck Kft. (1172 Budapest, Vidor u. 3.) 1 db új, konténerek rakodására és szállítására alkalmas kitológémes, láncos konténeremelő felépítménnyel rendelkező tehergépkocsi. 47.000.000,- https://kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/
hirdetmeny/portal_3896_2023/

2023. év (utolsó frissítés: 2023. november 30.)

Szerződő fél Szerződés tárgya Összeg (nettó, Ft) Az ajánlatok bírálatáról és a szerződéskötésről megjelent KÉ hirdetmény
1. rész: Szűcs Richard Liza-Léna kertészet (94635 Szlovákia Búcs, Harangláb u. 163.) 2. rész: Szűcs Richard Liza-Léna kertészet (94635 Szlovákia Búcs, Harangláb u. 163.) 1. rész: 35.000 db árvácska palánta beszerzése, kiszállítása és kiültetése Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási területén belül 2. rész: 46.000 db egynyári növénypalánta beszerzése, kiszállítása és kiültetése Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási területén belül 1. rész: 7.700.000,-
2. rész: 12.500.000,-
https://kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/
hirdetmeny/portal_6282_2023/
Boróka 98 Kft. (1039 Budapest, Gyula u. 33.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő kiemelt növényszigetek és zöldterületek, egyéb parki elemek gondozási feladatainak elvégzése keretszerződés alapján. 40.000.000,- megjelenés alatt


Takarékos törvény szerinti adatok :

I. Vezetői személyi juttatások

A FESZOFE Nonprofit Kft. a 2009 évi CXXII Tv. értelmében adatközlési kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget.

A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1)-(2) bekezdései alapján közzététellel érintett személyek:

- vezető tisztségviselő(k): Polyák Béla ügyvezető
- Felügyelő bizottság: Nagy Anikó elnök, Zólyomi Mátyás és Keresztes Dávid tagok
- Mt. 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók:
	Nagy Ferenc Közterületi ágazatvezető
	Hunyadvári Erzsébet Textil ágazatvezető
	Németh Zsolt Csomagoló ágazatvezető
	Borka-Szász Tamás gazdasági vezető
	Bendes István szervezési vezető
- önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállaló(k):
    Polyák Béla ügyvezető
- másokkal együttesen a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók:
    Borka-Szász Tamás gazdasági vezető + Bendes István szervezési vezető (együttesen)
- a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók: -

Vezető állású munkavállalók juttatásai (utolsó módosítás: 2023. október 1.):

Név Bruttó havi
alapbér (Ft)
Egyéb havi
időbér (Ft)
Teljesítmény-
bér (Ft)
Béren kívüli
juttatás (Ft)
Végkielé-
gítés
Felmon-
dás
Polyák Béla 975.000,- nem részesül nem részesül nem részesül Mt. szerint Mt. szerint
Juhos Attila 650.000,- nem részesül nem részesül nem részesül Mt. szerint Mt. szerint
Hunyadvári Erzsébet 520.000,- nem részesül nem részesül nem részesül Mt. szerint Mt. szerint
Németh Zsolt 650.000,- nem részesül nem részesül nem részesül Mt. szerint Mt. szerint
Borka-Szász Tamás 850.000,- nem részesül nem részesül nem részesül Mt. szerint Mt. szerint
Bendes István 850.000,- nem részesül nem részesül nem részesül Mt. szerint Mt. szerint

Megbízással tiszteletdíjat kapó személyek juttatásai:

Név Bruttó havi megbízási díj (Ft)
Nagy Anikó FB elnök 180.000,-
Keresztes Dávid FB tag 120.000,-
Zólyomi Mátyás FB tag 120.000,-

A Felügyelő Bizottság tagjainak a fentieken felül egyéb járandóság nem jár, jogviszonyuk megszűnése esetén pénzbeli juttatásra nem jogosultak.Takarékos törvény szerinti adatok :

II. Közbeszerzési szerződések

A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (3) bekezdés szerinti adatokat lásd a III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK aloldal III.8. pontjában.Önkormányzati átláthatósági rendelet szerinti adatok, dokumentumok

Ez a fejezet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IV.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) által előírt, a FESZOFE Nonprofit Kft., mint az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság által közzéteendő további adatokat, információkat tartalmazza.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IV.15.) önkormányzati rendelete
1. számú rendeletmódosítás
2. számú rendeletmódosítás

A Rendelet 3. § a) pontja szerinti adatokat lásd az „Info törvény szerinti adatok, dokumentumok” fejezet I. Szervezeti, személyzeti adatok pontban.
A Rendelet 3. § b) pontja szerinti adatokat lásd az „Info törvény szerinti adatok, dokumentumok” fejezet II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK és III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK pontokban.
A Rendelet 3. § c) pontja szerinti adatokat lásd az Info törvény szerinti adatok, dokumentumok fejezetben.
A Rendelet 4. §-a szerinti adatokat lásd a II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK és az ADATVÉDELEM fejezetekben.
A Rendelet 6. § (2) bekezdés szerinti adatokat lásd a „Takarékos törvény szerinti adatok” fejezet I. VEZETŐI SZEMÉLYI JUTTATÁSOK pontban.
A szerződéses adatok tekintetében a FESZOFE Nonprofit Kft. a 2021. évtől – saját döntése alapján – a társaság által külső partnerekkel kötött összes szerződést (értéktől függetlenül) közzéteszi, ennek megfelelően:
– A Rendelet 7. § (3) bekezdés szerinti adatokat lásd az „Info törvény szerinti adatok, dokumentumok” fejezet III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK fejezet III.4 pontjában.
– A Rendelet 7. § (4) bekezdés szerinti adatokat lásd az „Info törvény szerinti adatok, dokumentumok” fejezet III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK fejezet III.4 pontjában.

A Rendelet 12. §-a szerinti adatokat lásd a „Takarékos törvény szerinti adatok” II. KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK fejezetben.
A Rendelet 14. §-a szerinti adatokat lásd az „Info törvény szerinti adatok, dokumentumok” fejezet III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK fejezet III.4 pontjában.


Közhasznúsági információk

1) Általános információk:

A társaság gazdálkodási formakódja: 572
A társaság közhasznúsági fokozata: közhasznú
A társaság, alapító okirat szerinti főbb közhasznú tevékenységi körei:
– növénytermesztési szolgáltatás;
– munkaközvetítés;
– szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés;
– m.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység;
– zöldterület-kezelés;
– egyéb takarítás;
– egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális igazgatás (kivéve társadalombiztosítás) igazgatása;
– útépítés és -javítás

2) Közhasznúsági jelentések:

2015. évi közhasznúsági jelentés
2016. évi közhasznúsági jelentés
2017. évi közhasznúsági jelentés
2018. évi közhasznúsági jelentés
2019. évi közhasznúsági jelentés
2020. évi közhasznúsági jelentés
2021. évi közhasznúsági jelentés
2022. évi közhasznúsági jelentés

3) Alapító okirat és módosításai:

Alapító Okirat 2020.10.01. és módosítása
Alapító Okirat 2021.04.21.
Alapító Okirat 2021.04.21. módosítása
Alapító Okirat 2021.06.14. és módosítása

4) Éves beszámolók közhasznúsági mellékletei:

Lásd a 2) pontban foglaltakat.


Adatvédelem

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok:

Érintetti jogokra vonatkozó tájékoztató
Kapcsolattartási adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató
Munkaerőfelvétellel kapcsolatos tájékoztató
Önéletrajz tájékoztató
Önkéntesek adatainak kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató
Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó tájékoztató
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2021. I. sz. módosítás hatályos 2021. február 1-től
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2021. I. sz. kiegészítés hatályos 20211. február 22-től
Közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok egyedi igénylésére vonatkozó tájékoztató – tájékoztatás itt érhető el

Adatvédelmi tisztviselő:

DataPro Betéti Társaság, elérhetőség: